دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، تیر 1390، صفحه 15-153 
بررسی سیستماتیک انحنای گردنی افراد سر به جلو

صفحه 27-38

فهیمه کیوانلو؛ محمد سید احمدی؛ ناصر بهپور


پاسخ برخی شاخص‎های عملکرد ریوی به یک جلسه فعّالیّت بی‎هوازی در هوای آلوده در مردان جوان

صفحه 65-74

نادر شوندی؛ عبّاس صارمی؛ محمّد پرستش؛ اکبر قربانی؛ اسماعیل علی بخشی


مقایسة نیمرخ فیزیولوژیکی بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران و کرة جنوبی

صفحه 97-110

فریبرز هوانلو؛ کیوان مرادیان؛ احسان امیری؛ یدالله محمودی؛ فرشید آقابیگی


تأثیر طول دورة بازیافت بر میزان درد عضلانی ادراک‌شده متعاقب یک وهله تمرین زیر بیشینه

صفحه 111-124

فرشاد تجاری؛ زهرا عبدالوهابی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ سمیه رضائیان؛ فرزاد سرخیل