بررسی سطح دانش، نگرش و شیوه‌های تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور .گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی تهران 4697-19395 – ج. ا. ایران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نورسمنان

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

4 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی سطح دانش، نگرش و شیوه‌های تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان گلستان بود. جامعة آماری این تحقیق را کلّیّة دانشجویان پسر و دختر دانشگاه‌های پیام نور استان گلستان تشکیل ‌می‌دادند. پس از ترجمة پرسش‌نامة استاندارد (پارمنتر و واردل 1999) و تعدیل برخی از سوال‌ها با نظرخواهی از متخصّصین روائی صوری، و پایایی آن با استفادة ازآلفای کرونباخ (دانش 78/0 و برای نگرش 74/0) به دست آمد. سپس بر اساس جدول اودینسکی 415 پرسش‌نامه بین دانشجویان توزیع و جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد (05/0p≤). نتایج تحقیق نشان داد، سطح دانش، دانشجویان رشتة تربیت ‌بدنی بالاترین و مدیریّت بازرگانی، پایین‌ترین رتبه را دارد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مشخّص کرد که تفاوت معنا‌داری در سطح دانش بین رشته‌های تحصیلی وجود ندارد.    هم‌چنین تفاوت معنا‌داری بین سطح دانش آزمودنی‌های مرد و زن مشاهده نشد. میزان سطح نگرش مدیریّت بازرگانی و تربیت بدنی بالاترین و علوم تربیتی پایین‌ترین رتبه را داشت. تفاوت معنا‌داری در سطح نگرش تغذیه‌ای بین رشته­ها وجود ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنا‌داری بین دانش و نگرش؛ و نگرش و شیوة تغذیه‌ای دانشجویان پسر و دختر وجود دارد.
    اگر بتوان بالا بودن سطح دانش دانشجویان رشتة تربیت بدنی نسبت به سایر رشته‌ها را به گذراندن واحد‌های مربوط به تغذیه نسبت داد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و یا برنامه‌های آموزشی تغذیه‌ای در دانشگاه و حتّی ارائة دروس مربوط به تغذیه برای دانشجویان می‌تواند روشی برای ارتقای دانش این افراد باشد و بر نگرش و رفتارهای تغذیه‌ای آن‌ها تاثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها