بررسی اثر دو برنامه وزنه تمرینی با ایجاد خستگی متفاوت بر افزایش قدرت عضلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی نقش ایجاد خستگی بر کسب قدرت عضلانی با استفاده از دو برنامة وزنة تمرینی بوده است. 30 مرد ورزشکار سالم (سن= 14/2± 26/21 سال؛ قد= 4 ± 06/174 سانتی متر؛ وزن= 83/5 ± 8/71 کیلوگرم) با سابقة حدِّ‌ اقل 6 ماه تمرین با وزنه، داوطلب شرکت در این تحقیق شدند. آزمودنی‌ها پس از همسان‌سازی به صورت تصادفی به سه گروه 10 نفره خستگی زیاد (4 نوبت 10 تکراری با 30 ثانیه استراحت بین نوبت‌ها)، خستگی کم (40 تکرار مجزّا با 30 ثانیه استراحت بین هر تکرار) و کنترل (بدون تمرین) تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی، سه روز در هفته و به مدّت 10 هفته پرس سینه را با وزنه معادل 75 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند و یک تکرار بیشینه در پایان هر هفته تعیین ‌می‌شد. بررسی آماری داده‌ها، نشان داد تمرین پرس سینه، موجب افزایش معناداری در قدرت عضلات سینه‌ای در هر دو گروه تمرینی در مقایسة با گروه کنترل شد (01/0p≤ ). امّا در میزان یک تکرار بیشینه (قدرت) عضلات بین دو روش تمرینی، تفاوت معناداری مشاهده نشد. به نظر ‌می‌رسد ایجاد خستگی در هر نوبت از تمرین با وزنه لازمة توسعة قدرت محسوب نمی­شود و بدون تحمل رنج خستگی و اعمال نیروی شدید ‌می‌توان به نتایج مشابهی دست یافت.

کلیدواژه‌ها