رابطه بین ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات با عادات و وسائل استراحتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیانور تهران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

چکیده
ناهنجاری های وضعیتی تغییرات نامطلوبی هستند که از جمله عوامل زمینه ساز بروز آنها، داشتن عادات غلط و یا وسایل نامناسب در طول زندگی روزمره است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات با وضعیت‌های خوابیدن و تشک و بالش مورد استفاده زنان میانسال (40 تا 60 ساله) ساکن شهر تهران بود. در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد، با نمونه گیری در دسترس ابتدا  167 نفر پرسشنامه بررسی نحوه استراحت را که پایایی آن 83/0 برآورد شده است، تکمیل نمودند. سپس از این تعداد، 75 نفر با میانگین سنی 93/5±03/49 سال، میانگین وزنی 87/11±5/71 کیلوگرم و میانگین قد 6/5±158 سانتیمتر برای تشخیص لوردوز کمری، کیفوز، اسکولیوز و پشت صاف با استفاده از مشاهده، آزمون آدامز و خط کش منعطف که اعتبار آن 89/0 گزارش شده به صورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی رابطه بین ناهنجاری ها با وضعیت‌های خوابیدن و تشک و بالش از نرم افزار آماری spss و آزمون خی دو در سطح اطمینان 95 درصد(05/0=α) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که بین لوردوز و کیفوز با وضعیت خوابیدن به شکم، بین اسکولیوز با وضعیت خوابیدن به پهلو و بین پشت صاف با خوابیدن به پشت رابطه معنی داری وجود ندارد (p>0/05). همچنین یافته ها ارتباط معنی داری بین هیچ یک از ناهنجاری ها با نوع بافت، ارتفاع و مواد سازنده تشک و بالش نشان نداد. به علاوه یافته ها نشان داد که بین وزن آزمودنی ها ابتلا به کمردرد و لوردوز کمری و وضعیت خوابیدن ارتباط معنی دار منفی وجود دارد ( به ترتیب 35/- = r و 27/-0= r 24/0- = r و p≤0/05) و بین میزان پیاده روی افراد با ابتلا به لوردوز ارتباط معنی دار وجود دارد.
(28/0= r و p≤0/5) در این زمینه توجه به عوامل گوناگون مؤثر دیگر بر بروز ناهنجاری ها و بررسی تأثیر احتمالی خصوصیات ویژه جامعه آماری این پژوهش(جنسیت، سن و شیوه زندگی) ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها