تأثیر یک جلسه ورزش مقاومتی وامانده‌ساز با شدّت‌های متوسّط و سنگین بر آپوپتوزیس لنفوسیت‌های گردش خون مردان تمرین‌کرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار(نویسنده مسئول)

2 استاد پژوهشکدة بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

4 استادیار پژوهشکدة بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

5 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شدّت‌های مختلف ورزش مقاومتی بر آپوپتوزیس لنفوسیت‌های گردش خون مردان تمرین‌کرده بود. نمونة آماری 15 نفر مرد (سن 53/5±8/23 سال، قد 69/5±53/177 سانتی متر، وزن 91/8±13/76 کیلوگرم، نسبت دور کمر به لگن 33/0±85/0) بودند که حدِّ اقل سه بار در هفته و برای بیش از سه ماه تمرین منظم مقاومتی داشتند. آزمودنی‌ها در یک طرح متقاطع در سه حالت کنترل، ورزش مقاومتی متوسّط (با شدّت 70 درصد یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدّت 90 درصد یک تکرار بیشینه) در 5 ایستگاه، شرکت کردند. نمونه‌های خونی قبل از ورزش در حالت ناشتایی، بلافاصله بعد و یک ساعت پس از اجرای ورزش جمع آوری شد. با بهره‌گیری از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرّر و آزمون تحلیل واریانس چند متغیّره اطّلاعات تحقیق آزمون شد .پس از اصلاح نتایج نسبت به تغییرات حجم پلاسما مشاهده گردید که ورزش مقاومتی تا واماندگی با شدّت متوسّط و سنگین، تغییر معناداری در درصد و تعداد لنفوسیت‌های آپوپتوتیک گردش خون در هر سه بازه زمانی ایجاد نکرد. می‌توان گفت یک جلسه ورزش مقاومتی درمانده‌ساز با شدّت‌های متوسّط و سنگین سبب تضعیف عملکرد دستگاه ایمنی ورزشکاران مرد در اثر آپوپتوزیس لنفوسیت‌ها تا یک ساعت پس از ورزش نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها