تأثیر طول دورة بازیافت بر میزان درد عضلانی ادراک‌شده متعاقب یک وهله تمرین زیر بیشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 متخصص بیماری های داخلی

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی

5 کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر طول دورة بازیافت بر درد عضلانی ادراک‌شدة دختران شناگر آماتور متعاقب یک وهله تمرین زیربیشینه مقاومتی بود. 18 شناگر دختر با میانگین سنّی 43/1±05/16سال، میانگین قد 53/4± 72/158سانتیمتر، وزن 61/3±62/58 کیلوگرم و سابقة تمرین منظّم شنا 5/0±38/3 سال طی یک نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در یک وهله تمرین زیربیشینه منتخب مقاومتی (45 ـ40 1RM) شرکت کردند. میزان درک درد بلافاصله، 12، 24، 48 و 72 ساعت بعد از وهلة تمرینی با استفاده از مقیاس درک درد مگ گیل تکمیل شد. با توجّه به نتایج تحقیق با گذشت زمان، تغییر معنی‌داری در ادراک کلی درد عضلانی ایجاد شد که بعد از 24 ساعت به اوج رسیده و مجدداً پس از 72 ساعت به مقادیر قبل از تمرین کاهش یافت. بیشترین شدّت درد به ترتیب در 24 و 48 ساعت بعد از وهلة تمرینی مشاهده شد. هم‌چنین رابطة معنی‌دار بین شاخص تودة بدنی و درد عضلانی مشاهده شد. باتوجّه به نتایج تحقیق به غیر از 48 ساعت بعد از وهلة تمرینی، رابطة معکوسی بین شاخص تودة بدنی و درد عضلانی وجود داشت. (P<0/05) براساس نتایج این تحقیق نتیجه‌گیری ‌می‌شود که در ورزشکاران دختر شناگر آماتور، شاخص تودة بدنی احتمالاً ‌می‌تواند به طور بالقوه‌ای پاسخ درد عضلانی را پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها