دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، دی 1398 
طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

صفحه 49-62

10.22080/jaep.2019.14166.1751

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی