نویسنده = کریم آزالی علمداری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تمرینات هوازی بر فشارخون بیماران مبتلا به پرفشارخونی: مطالعه فراتحلیلی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 6-7

هادی روحانی؛ کریم آزالی علمداری