اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر ظرفیت تام ضداکسایشی و مقدار GRP78 و کاسپاز 3 هیپوکامپ موشهای صحرائی نر تحت مواجهه با آرسنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

5 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

سابقه و هدف: اطلاعات زیادی در مورد تاثیر توام تمرین و کورکومین در شرایط مواجهه با آرسنیک بر مغز وجود ندارد. در این تحقیق تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر مقدار ظرفیت تام ضداکسایشی، GRP78 و کاسپاز3 هیپوکامپ موشهای صحرائی در معرض آرسنیک بررسی شد. مواد و روشها: تعداد 48 سر رت نر به شش گروه شامل تمرین، کورکومین، تمرین و کورکومین، آرسنیک، کنترل اتانول و کنترل آب مقطر تقسیم شدند. آرسنیک به مدت شش هفته روزانه از طریق آب آشامیدنی با دوز 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و کورکومین روزانه 15 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی استفاده شد. پروتکل تمرین ورزشی با شدت بالا به مدت شش هفته (5 روز در هفته) شامل 60 دقیقه دویدن تناوبی(4 دقیقه دویدن با شدت 90-85 درصد VO2max و 2 دقیقه ریکاوری فعال با شدت 60 – 50 درصد) انجام شد. یافته‌ها: مواجهه با آرسنیک از طریق آب آشامیدنی سبب افزایش معنی‌دار مقدار کاسپاز 3 (001/0=P) و GRP78 (001/0=P) و کاهش غیرمعنی‌دار ظرفیت تام ضداکسایشی (95/0=P) هیپوکامپ شد. اگرچه تمرین هم باعث افزایش معنی‌دار کاسپاز 3 هیپوکامپ شد (001/0=P)، ولی فقط کورکومین قادر به جبران تغییرات کاسپاز 3 (001/0=P) و ظرفیت تام ضداکسایشی (001/0=P) ناشی از آرسنیک بود. نتیجه گیری: مواجهه با آرسنیک هیپوکامپ مغز را در معرض استرس اکسایشی و آپوپتوز قرار می‌دهد و با وجود آثار محافظتی قابل ملاحظه کورکومین، تمرین تناوبی شدید قابلیت جبران آثار سوء آرسنیک در مغز را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of High Intensity Interval Training and Curcumin Supplementation on Hippocampal Total Antioxidant Capacity, GRP78 and Caspase 3 Level in Male Rats Exposed to Arsenic

نویسندگان [English]

  • Abdollah Hosseinlou 1
  • Roghayeh Pouzesh Jadidi 2
  • Jabbar Bashiri 3
  • Mir Ali Reza Nourazar 4
  • Karim Azali- Alamdari 5
1 Department of Exercise Physiology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Exercise Physiology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Department of Veterinary, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
5 Department of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: There is a little information about the synergic effects of exercise training and curcumin supplementations on arsenic exposure in the brain. We investigated the effects of six weeks of aerobic training and curcumin supplementation on hippocampal caspase 3, total antioxidant capacity and GRP78 level in rats exposed to arsenic.
Methodology: Eighty five male rats were randomized in six groups including training, curcumin, training+curcumin, arsenic, ethanol control and normal control. Arsenic and curcumin were administered orally for entire the study period. HIIT were conducted for six weeks (5 d/w, 60 min/session (with 4 min running at 85-90% of Vo2max and 2 min recovery at 50-60% of Vo2max intervals).
Results:  Exposure to arsenic through drinking water caused a significant increase in the amount of caspase 3 (P=0.001) and GRP78 (P=0.001) and a non-significant decrease in the total antioxidant capacity level (P=0.95) of the hippocampus. HIIT also significantly elevated hippocampal caspase 3 level (P=0.001), however only curcumin supplementation could attenuate caspase 3 (P=0.001) and TAC alterations (P=0.001) induced by arsenic exposure.
Conclusion: Arsenic exposure renders the hippocampus to oxidative stress and risk of apoptosis. In spite of a remarkable protective effects by curcumin supplementation, HIIT fails to overcome arsenic toxicity in the brain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsenic
  • Hippocampus
  • HIIT
  • Curcumin
  • Cell Death