تاثیر تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتریل‌کولین‌استراز سرم و تغییرات شاخص‌های خطر قلبی-متابولیکی زنان میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: معمولا در وضعیت سندرم‌متابولیک، یک حالت التهابی مزمن درجه پایین حاکم است که به علت متمرکزشدن به اندام‌های داخلی تشخیص آن دشوار است. ولی افزایش فعالیت‌های استیل‌کولین‌استراز(ACHE)، بوتریل‌کولین‌استراز(BCHE) علاوه بر اینکه نشانگر قابل‌اعتماد این نوع التهاب هستند، همچنین به‌عنوان شاخص زودهنگام سندرم‌متابولیک نیز شناخته شده‌اند. بنابراین هدف ما بررسی تاثیر تمرین‌هوازی بر فعالیت ACHE و BCHE سرمی و شاخص­های خطر قلبی-متابولیک در زنان میانسال مبتلا به سندرم‌متابولیک یود.
روش­شناسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی بود که در آن 25 (40-65 سال) زن چاق غیرفعال داوطلب دارای حداقل سه شاخص خطر سندرم متابولیک به­ طور تصادفی در دو گروه تجربی (13) و کنترل (12) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در برنامه تمرین هوازی شامل راه رفتن و دویدن (3 بار درهفته)، به مدت 40دقیقه در هر جلسه با شدت 60 تا70 درصد از ضربان قلب ذخیره شرکت کردند. مقدار ACHE، BCHE سرم و سطوح شاخص‌های خطر متابولیک در طول مداخله با استفاده از آزمون تی همبسته به طور درون‌گروهی مقایسه شدند.
یافته­ها: در طول مداخله، تفاوت معنی‌داری در متغیرهای گروه کنترل مشاهده نشد(05/0<P). به‌دنبال تمرین هوازی، مقدار لیپوپروتئین پرچگال افزایش(001/0P=) و مقدار BCHE (008/0P=)، گلوکز خون(0001/0P=)، دور کمر(0001/0P=) و امتیاز z سندرم متابولیک(001/0P=) کاهش یافتند. ولی ACHE (34/0P=)، تری‌گلیسرید(052/0P=)، فشارخون متوسط سرخرگی(15/0P=)، تعداد عامل‌های خطر سندرم متابولیک(054/0P=)، پس از تمرین تغییر معنی‌داری نداشتند.
نتیجه­گیری: تمرین هوازی علاوه بر کاهش وخامت کلی سندرم‌متابولیک، به طور همزمان شدت التهاب سیستمیک را نیز کاهش می‌دهد که تصور می‌شود در جلوگیری از عواقب نامطلوب سندرم‌متابولیک بسیار موثر باشد. ولی به نظر می رسد که تفسیر دقیق نتایج ACHE نیازمند بررسی گلبولهای قرمز به جای سرم در تحقیقات آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Aerobic Training on Blood ACHE and BCHE Activities and cardiometabolic Risk Factors Level in Midlife Women

نویسندگان [English]

  • Karim Azali -Alamdari 1
  • Yousef Saberi 2
1 1Associated Professor of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. student of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran..
چکیده [English]

Background&Purpose: There is a low grade inflammatory state in patients with metabolic syndrome (Mets) with internalization into deeper body organs which had made its diagnosis even more difficult. However, the activities of ACHE and BCHE were found as early indicators of Mets in addition to be as reliable markers of such inflammation. Therefore, we investigated the effects of aerobic training on serum ACHE and BCHE activities and cardiometabolic risk factors in middle aged women with Mets.
Methodology: The present study was an experimental study in which 25 volunteers (aged 40-65) who were volunteered for obesity with at least three indicators of metabolic syndrome were screened and randomly divided into experimental and control groups (12). The experimental group participated in the aerobic exercise program for walking and running (3 times a week) for 40 minutes and for 60 to 70 percent of maximum heart rate for 40 minutes. Data were analyzed by using t-test to compare the amount of acetylcholinesterase, butylcolinasease and metabolic syndrome indices between pre-test and post-test.
Results: Following to aerobic training, the plasma HDL (P=0.001) were increased and the serum BCHE activity (P=0.008), blood sugar (P=0.001), waist circumference (P=0.001) and Mets Z score (P=0.001) were decreased in the AT group.
Conclusion: After the aerobic exercise, the values of the boolean polysaccharide (p = 0.008), the high density lipoprotein (p = 0.001), the blood glucose (p = 0.0001), and the waist circumference (p = 0.0001) and the z score of the metabolic syndrome (p = 0.001) differed substantially. However, acetylcholinesterase (P = 0.34), triglyceride (p = 0.052), arterial blood pressure (p = 0.15), number of risk factors of metabolic syndrome (p = 0.054), after exercise were not significantly decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Inflammation
  • ACHE
  • BCHE
  • Metabolic Syndrome