دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، دی 1390، صفحه 17-89 
تقابل تأثیر زمان روز و یک جلسه فعّالیّت هوازی بر متغیّر‌های انعقاد خون و شاخص‌‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار

صفحه 89-103

سعید دباغ نیکوخصلت؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف؛ سجاد احمدی‌زاد؛ فهیمه محمّدولی‌لو