دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، آذر 1399 
ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با شاخص های قدرت و توان در وزنه برداران نوجوان اردبیلی

صفحه 103-114

10.22080/jaep.2020.19348.1963

شهناز میرزائی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ رقیه افرونده؛ علی خازنی؛ سجاد انوشیروانی