دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، اسفند 1396 
بررسی تغییرات کینماتیکی مفصل زانو حین فرود تک پا متعاقب هشت هفته برنامه فیفا+11 در بازیکنان مرد جوان فوتبالیست

صفحه 91-104

10.22080/jaep.2017.1678

وحید قاسمی پایین دهی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ امیر لطافت کار؛ منصور اسلامی


ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی و قدرت برخی عضلات اندام تحتانی با تکنیک پرش-فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود

صفحه 125-138

10.22080/jaep.2017.10199.1504

محمد فلاح محمدی؛ صدرالدین شجاع‌الدین؛ امیر لطافت کار؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ منصور اسلامی