اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با چرخه جنسی منظم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

3 دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

چکیده

زمینه و هدف: بخوبی مشخص شده که استرس­اکسیداتیو در مولتیپل­اسکلروزیس(MS) سبب آسیب غشا لیپیدی و تخریب بافت عصبی می­شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر عملکرد آنزیم­های آنتی­اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در زنان مبتلا به MS بود.
مواد و روش­ها: 60  زن داوطلب مبتلا به MS انتخاب (میانگین سنی  9/15± 19/35 سال، وزن 6/13±2/59 کیلوگرم  و مقیاس ناتوانی 6/0 ±5/3) و به­طور تصادفی در 4 گروه  مساوی دارونما، مکمل، تمرین-دارونما و مکمل-تمرین قرار گرفتند. گروه­های تجربی کوآنزیمQ10  و گروه کنترل(دارونما)، دارونما را به مقدار 300 میلی­گرم  در روز مصرف کردند. برنامه تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته انجام شد. قبل و بعد از دوره تمرینی، برای بررسی تغییرات آنزیم­های سوپر­اکساید دیسموتاز(SOD)، گلوتاتیون­پراکسیداز (GPX)، ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی (TAC)و میزان مالون­دی­آلدئید (MDA) از همه آزمودنی­ها در حالت ناشتا خون­گیری به عمل آمد. برای مقایسه متغییرها از آزمون آنالیز واریانس اندازه­های تکراری استفاده شد. ( P نتایج: سطوح سرمی سوپر­اکساید دیسموتاز و Q10 در هر سه گروه در مقایسه با گروه دارونما افزایش معنا­داری داشت (P=0.001). اما دیگر شاخص­های تحقیق (GPX,TAC,MDA) بین چهار گروه تفاوت معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اگر چه انجام تمرینات ترکیبی با شدت متوسط همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 می­تواند باعث افزایش غلظت سرمیSOD وQ10  این بیماران شود. اما تحقیق حاضر نتوانست تاثیر معنی­داری بر بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدیMDA) ) در زنان مبتلا به MS نشان دهد. لذا پیشنهاد می­شود با توجه به نقش مخرب احتمالی استفاده همزمان مکمل آنتی­اکسیدانی و فعالیت ورزشی، برای حفظ اثرات مثبت سازگار­ کننده فعالیت بدنی با شدت متوسط در بیماران MS مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی محدود شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Exercise (Aerobic-Resistance) with Consumption of Coenzyme Q10 on Antioxidant Enzyme Activities and Lipid Peroxidation in Female with Multiple Sclerosis sexual cycle

نویسندگان [English]

  • Saba Ebrahimi 1
  • Amir hosein Haghighi 2
  • Karim Nikkhah 3
1 Sport Science Branch, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Exercise Physiology Department, Sport Sciences Facuity, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Department of Neurology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: It is well documented that oxidative stress provides neurodegenerative in multiple sclerosis (MS). The purpose of this study was to evaluate the effect of eight week combined exercise (aerobic- resistance) with consumption of coenzyme Q10 on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in female with multiple sclerosis.
Methodology: 60 women with multiple sclerosis (EDSS less than 4, 20-60 years old) were selected and randomly divided in to four equal, (Q10 (n=15), combined training-placebo (n=15), combined training-Q10 (n=15), placebo (n=15)) groups. For 8 weeks, experimental group and Control group consumed Q10 and placebo 300 mg CoQ10 daily, respectively. Subjects in experimental groups performed an aerobic-resistance training program for 8 weeks (3 sessions per week).Fastig blood sample was taken from all subjects before and after performing protocol. For within and between group mean difference comparison, Repeated measures Anova and Tocky were used, respectively (P< 0.05).
Result: A repeated measures ANOVA showed that serum level of SOD and Q10 notable increase in experience groups than placebo group (p=0.001).But there was no significant difference in serum level of (MDA, GPX, TAC) between all groups (p>0.05).
Conclusion: Although combined training with moderate intensity and coenzyme Q10 could increase serum level of SOD and Q10 in patients with Multiple Sclerosis .but failed to show any significant effects on the antioxidant capacity dnd MDA in woman with Moltiple Sclerosis. We suggest limited consumption of antioxidants supplementation during exercise, to save the adaptive effects of moderate exercise in patients with Multiple Sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superoxide dismutase
  • Lipid peroxidation
  • COQ10
  • combined training
  • Multiple Sclerosis