دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

صفحه 15-29

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور


3. طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

صفحه 49-62

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی


13. اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم‌انقباضی عضلات منتخب در سالمندان

صفحه 203-212

حدیث حسینی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مژگان معمارمقدم؛ سید اسماعیل حسینی‌نژاد


15. اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند

صفحه 227-243

زهرا شیخی پیرکوهی؛ پریسا ذاکری؛ محمد رضا دهخدا؛ زهرا میراخوری؛ صادق امانی شلمزاری