دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

صفحه 15-30

مریم نورشاهی؛ فتانه فرهمند؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور


3. بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 4-5

میترا خادم الشریعه؛ محمدرضا حامدی نیا؛ فاطمه قادری سهی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

5. تاثیر تمرینات هوازی بر فشارخون بیماران مبتلا به پرفشارخونی: مطالعه فراتحلیلی

صفحه 6-7

کریم آزالی علمداری؛ هادی روحانی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

9. تاثیر لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) بر بیان ژن‌های Tweakو Fn14 عضله EDL موش‌های نر ویستار پس از یک دوره تمرین HIT

صفحه 10-11

عبدالرضا کاظمی؛ الهه جهانشاهی


11. طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

صفحه 14-15

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

14. اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم‌انقباضی عضلات منتخب در سالمندان

صفحه 18-19

حدیث حسینی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مژگان معمارمقدم؛ سید اسماعیل حسینی‌نژاد