دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398 
3. طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

صفحه 49-62

10.22080/jaep.2019.14166.1751

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی