نویسنده = امیرحسین حقیقی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه اثر تمرینات مقاومتی معمول و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-137

مصطفی عمیدیان؛ امیرحسین حقیقی؛ سید علیرضا حسینی کاخک