دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آذر 1386، صفحه 13-91 
بررسی وضعیت بدنی و توان هوازی معتادان

صفحه 11-21

حسن دانشمندی؛ فرهاد رحمانی؛ ابوالفضل نشاطی


مقایسه ی شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو)

صفحه 11-29

افشین مقدسی؛ شهرام آهنجان؛ حمید رضا طاهری؛ مریم عباسی دره بیدی