دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، دی 1395 

بررسی نیمرخ ویژگیهای پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران

صفحه 27-36

10.22080/jaep.2017.1462

امین دانشفر؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ مژگان حسن زاده سبلویی؛ محمد امین ساعی


تاثیر تمرین استقامتی بر بیان mRNA نروتروفین-3 در عضله سولئوس موش‌های صحرایی دارای نروپاتی دیابت

صفحه 49-66

10.22080/jaep.2017.1465

سارا برمکی؛ علی اصغر رواسی؛ رضا قراخانلو؛ محمدرضا کردی؛ رسول اسلامی؛ علی خازنی