اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.22080/jaep.2019.17016.1901

چکیده

سابقه و هدف: بررسی تاثیرات تمرینات عملکردی با و بدون محدودیت جریان خون (BFR) بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و شاخص‌های آمادگی بدنی مردان سالمند هدف پژوهش حاضر بود.
مواد و روش‌ها: 30 مرد سالمند سالم(8/3±7/68 سال، شاخص توده‌ی بدنی 1/2±6/25) به‌ صورت تصادفی در دو گروه تجربی تمرین عملکردی(FT) و تمرین عملکردی با محدودیت جریان خون(FBFR) و یک گروه کنترل(C) قرار گرفتند. یازده تمرین عملکردی با تاکید بر قابلیت‌های حرکتی، 3 روز درهفته، به مدت 6 هفته، با 30 الی 40 درصد یک تکرار بیشینه انجام شد. کاف بادی با فشار 110 و 70 درصد فشار انسداد شریانی برای پایین‌تنه و بالاتنه به‌ترتیب استفاده شد و هر دو هفته، فشار آن 10 درصد افزایش یافت. قبل و پس از اتمام پروتکل، علاوه بر خون‌گیری، یک مجموعه آزمون برای تعیین سطح آمادگی از آزمودنی‌ها بعمل آمد. برای بررسی متغیرها از آزمون تحلیل کوواریانس و تی زوجی استفاده شد.
یافته‌ها: در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معنی‌دار در قدرت، تعادل ایستا و پویا پس از شش هفته تمرین در دو گروه تجربی مشاهده شد(001/0p=). اختلاف معناداری بین دو گروه تجربی در این شاخص‌ها مشاهده نشد. بدنبال انجام پروتکل تحقیق، غلظت مایواستاتین و فولیستاتین در دوگروه تجربی به ترتیب کاهش و افزایش یافت. نسبت فولیستاتین به مایواستاتین تنها در گروه FBFR اختلاف معنی‌دار با گروه کنترل داشت(05/0p<).
نتیجه گیری: سازگاری‌های عصبی تمرینات عملکردی موجب بهبود معنی‌داری شاخص‌های امادگی بدنی شده است و اضافه نمودن BFR به این تمرینات در کوتاه مدت، تنها تاثیرات اندکی در متغیرهای بیوشیمایی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Six Weeks of Functional training with Blood Flow Restriction on Myostatin to Folistatin Ratio and Physical Fitness in Elderly Men

نویسندگان [English]

 • sadegh amani shalamzari 1
 • zahra shikhi pir kohi 2
 • parisa zakeri 1
 • mohammadreza dehkhoda 1
 • zahra mirakhori 3
1 Department of exercise physiology, Faculty of sport science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of exercise physiology, Faculty of sport science, Kharazmi university, Tehran, Iran
3 department of sport science, Amir Kabir industry university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: This study was aimed to evaluate the effects of functional training with and without blood flow restriction(BFR) on myostatin to follistatin ratio and physical fitness indices in elderly men.
Methodology:Thirty healthy elderly men (age68/7±3/8years, BMI25/6±2/1kg/m2), were randomly divided into two experimental groups, Functional training(FT) and Functional training with Blood Flow Restriction(FBFR) and control group(C). Eleven functional exercises with emphasis on motor skills were performed 3 days per week for 6 weeks with 30-40% of one maximum repetition. Inflatable cuff with 110 and 70% arterial occlusion pressure was used for lower and upper body respectively and, the pressure was increased by 10 percent every two weeks. In addition to blood sampling, a set of tests was performed to determine the fitness level of the subjects, before and after the protocol. Covariance analysis and paired t-test were applied to examine the variables.
Results: Compared to the control group, following training intervention a significant improvement in muscle strength, static and dynamic balance were observed in the two experimental groups(p= 0.001). There were no significant differences in these indices between the two experimental groups. Following the study protocol, the concentration of myostatin and follistatin decreased and increased in the two experimental groups, respectively. The follistatin to myostatin ratio only in the FBFR group was significantly different from the C group(p<0.05).
Conclusion: Neurological adaptations of functional training caused to significantly improve in physical fitness indices, and the adding BFR to the training in the short term has only a small effect on biochemical variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sarcopenia
 • muscular strength
 • occlusion training
 • static balance
 • Dynamic Balance

دوره 15، شماره 30
پاییز و زمستان 1398
صفحه 25-30
 • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1398