تتغییرات آستانه بی هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی: تاثیر انتخاب سوبسترای مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان

2 دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

سابقه و هدف: نوسانات هورمونی چرخه قاعدگی معمولا با تغییر در عملکرد ورزشی همراه است. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تأثیر مراحل مختلف چرخه  قاعدگی بر عملکرد هوازی، انتخاب سوبسترای مصرفی و  شاخصهای فیزیولوژیکی معادل با آستانه بی هوازی در زنان فعال شهر کرمان بود.
مواد و روشها: دوازده زن فعال با چرخه قاعدگی منظم در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها دو آزمون  فزآینده استاندارد را در اواسط مرحله لوتئال و فولیکولار خود تا سرحد واماندگی انجام دادند. درخلال آزمون گازهای تنفسی بطور نفس به نفس جمع آوری شد. آستانه بی هوازی ( افزایش ناگهانی در معادله تهویه ای اکسیژن(VE/VO2))،  نقاط Fatmax و cross over (با استفاده از مقادیر RER) تعیین و ضربان قلب و اکسیژن مصرفی معادل با آنها استخراج و این متغیر ها بین مراحل مختلف قاعدگی بوسیله آزمون t  زوجی باهم مقایسه شدند.
یافته ها: سطوح استرادیول و پروژسترون در مرحله لوتئال بطور معنی دار از مرحله فولیکولار بالاتر بود (05/0>P). اکسیژن مصرفی (میلی لیتر در کیلو گرم وزن بدن در دقیقه) معادل با آستانه بی هوازی (فولیکولار 3/3±8/30 ، لوتئال 1/2±6/34)، نقطه Fatmax (فولیکولار 6/1±2/16 لوتئال 7/1±1/19) و نقطه )  Cross overفولیکولار 3/3±18و لوتئال5/4±8/21) بود و بین دو مرحله تفاوت معنادار داشت (همه (05/0>P)). وقوع زمانی  Cross over در مرحله فولیکولار و لوتئال به ترتیب در ثانیه 72±200 و 67±230 بود و تفاوت بین دو مرحله معنی دار بود (05/0>P). 
نتیجه گیری: بطور کلی، تحقیق حاضر نشان داد که مقادیر متفاوت هورمون های جنسی ممکن است سبب بهبود آستانه بی هوازی گردیده که به نظر می رسد این کار را از طریق تغییر سوبسترای مصرفی به سمت چربی در شدت های زیر آستانه بی هوازی انجام می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anaerobic Threshold Variations during Different Phases of Menstrual Cycle: Effect of Substrate Selection

نویسندگان [English]

  • Farnia Rezaiyan Attar 1
  • Rohollah Nikooie 2
  • Darioush Moflehi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Shahid Bahonar University of kerman, Kerman, Iran
3 Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Shahid Bahonar University of kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Hormonal variations throughout the menstrual cycle is usually associated with change in exercise performance. The purpose of the current study was to investigate the effect of menstrual cycle phases on aerobic performance, substrate selection, and physiological variables corresponding to anaerobic threshold (AT) in active women of Kerman city. 
Methodology: Twelve active females owning regular menstrual cycle participated in the study. The subjects performed two standard incremental tests at their own middle of follicular or luteal phase until exhaustion. Breath-by-breath respiratory gases were measured throughout the test. AT (abrupt increase in oxygen equivalent (VE/VO2)), cross over point (COP) and Fatmax (using respiratory exchange ratio (RER)) were determined, then heart rate and oxygen consumption corresponding to them were extracted and compared between menstrual cycle phases using paired sample T-Test.
Results: Estradiol and progesterone levels during luteal phase was significantly higher than those from follicular phases (P < 0.05). The values of oxygen (ml.kg.min) corresponding to AT (follicular: 30.8±3.3, luteal: 34.6±2.1), Fatmax (follicular: 16.2±1.6, luteal: 19.1±1.7), and COP ((follicular: 18±3.3, luteal: 21.8±4.5) were significantly different between the phases (All P < 0.05). COP was occurred during follicular and luteal at 200±72 and 230±67, respectively, and the difference between phases was significant (P < 0.05).
Conclusion: In sum, the results of the present study showed that different values of sexual hormones probably result in improvement in AT and seemingly do this due to change in substrate selection toward fat oxidation at intensities below the AT. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic performance
  • Anaerobic threshold
  • Menstrual cycle
  • Substrate selection