طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22080/jaep.2019.14166.1751

چکیده

زمینه و هدف: هدف بررسی اعتبار و پایایی آزمون طراحی شده جدید چابکی در بسکتبال بود. روش شناسی: آزمودنی‌های تحقیق را تعداد 65 نفر از بازیکنان غیرنخبه و 105 نفر از بازیکنان نخبه بسکتبال تشکیل می دادند. آزمون طراحی شده شامل حرکات مختلف با توپ و بدون توپ در دامنه طولی زمین بسکتبال بود که بازیکنان در دو وضعیت باز و بسته انجام می دادند. آزمون ملاک چابکی در این تحقیق، آزمون Tبود. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین اجرای آزمون طراحی شده به صورت بسته و باز با آزمون T بدون در نظر گرفتن سطح مهارتی ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0>P ،80/0<r)، که این همبستگی در گروه نخبه بیشتر از گروه غیر نخبه بود (80/0<r). همچنین همبستگی درون گروهی (پایایی) دو مرتبه اجرای آزمون چابکی طراحی شده به صورت بسته و باز بدون در نظر گرفتن سطح مهارتی بالا و معنی دار بود (05/0>P ،90/0<r). علاوه بر این آزمون طراحی شده به صورت باز و بسته دارای توانایی بیشتری نسبت به آزمون T در ارزیابی چابکی بود (05/0>P). نتیجه گیری: می توان چنین استباط کرد که آزمون طراحی شده چابکی ویژه بسکتبال، آزمون معتبر و پایایی در حالت باز و هم بسته برای ارزیابی چابکی بازیکنان بسکتبال است. این آزمون توانایی بیشتری در تمایز سطح مهارت زنان بسکتبالیست دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reliability and Validity of new designed specific agility test for basketball

نویسندگان [English]

 • marzieh kalamifard 2
 • lida moradi 3
 • mehdi omidi 4
2 MS c, Department of Sports Science, North Tehran branch, Islamic azad university, Tehran, Iran
3 Assistance prof, Department of Sports Science, North Tehran branch,Islamic azad university, Tehran, Iran.
4 Assistant prof, Department of Mathematics, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Purpose & Background: A perfect test in a particular sport is designed based on the specific motor and physiological needs involved in that sport. The aim of this study was to investigate the validity and reliability of a newly-designed agility test for basketball.
Methodology: The participants of the study involved 65 female basketball players from non-elite players and 105 from elite players. The designed test included various movements with and without the ball in the longitudinal range of the basketball court performed in both open and closed models. The standardized test for evaluating agility was the T test.
Results: The results showed that, regardless of skill levels, there was a significant relationship between the participants’ performance on the designed test in both open and closed models and the T test (r > 0.8, p < .05); this correlation was higher among elite players (r > 0.9). Regardless of skill levels, the intraclass correlation (reliability) between the two performances of the newly-designed agility test in both open and closed models was high and significant (r > 0.9, p < .05). In addition, the designed test in both open and closed models could better evaluate agility when compared with the T test (p < .05).
Conclusion: It could be concluded that the agility test designed for basketball was a valid and reliable alternative to the T test in both open and close models and could better differentiate skill levels among female basketball players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basketball
 • Designed Agility Test
 • reliability
 • validity
 • Women Players

دوره 15، شماره 30
پاییز و زمستان 1398
صفحه 14-15
 • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1398