بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سیستم عصبی خودکار قلبی با استفاده از روش ژئومتریکی Poincare plot

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22080/jaep.2019.15941.1861

چکیده

سابقه و هدف: روش‌ ژئومتریکی دینامیک غیرخطی بررسی تغییرپذیری ضربان قلب نسبت به روش‌های خطی از قبیل روش زمان محور و فرکانس محور تغییرپذیری ضربان قلب اطلاعات ارزشمندی از ساختار پاسخ‌پذیری سیستم اتونوم قلبی ارائه می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک دوره متوالی فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب با استفاده از روش غیرخطی احتمال تکرار توالی‌های هم شکل در مردان جوان دانشگاهی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: 28 مرد جوان دانشگاهی به طور تصادفی در گروه‌های پژوهش ( گروه کنترل؛ گروه تمرین هوازی) تقسیم‌بندی گردیدند. در دوره پیش آزمون و بعد از مداخله تمرینی، تمامی پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب با روش زمانی و توالی‌های ضربان قلب اندازه‌گیری گردید. سپس انحراف معیار توالی‌های ثبت شده با استفاده از روش Poincare plot تفسیر گردید. به منظور مقایسه تفاوت‌ها در مراحل پژوهش، از آزمون‌های تی مستقل و همبسته استفاده گردید.
یافته‌ها: انحراف معیار آنی اینتروال ضربه به ضربه تغییرپذیری ضربان قلب(SD1) نسبت به گروه کنترل(01/0=p) و پیش آزمون(01/0=p) و انحراف معیار مداوم اینتروال ضربه به ضربه تغییرپذیری ضربان قلب(SD2) نسبت به گروه کنترل(01/0=p) و پیش آزمون(02/0=p) افزایش معنی‌داری داشت. بعد از تبدیل به حالت نرمال SD1n نسبت به گروه کنترل(02/0=p) افزایش معنی‌دار و نسبت به پیش آزمون(08/0=p) افزایش غیرمعنی‌داری داشت، SD2n نسبت به گروه کنترل(04/0=p) افزایش معنی‌دار و نسبت به پیش آزمون(02/0=p) افزایش غیرمعنی‌داری داشت. مقایسه نسبت انحراف معیار آنی به انحراف معیار مداوم(SD2/ SD1) نسبت به گروه کنترل و پیش آزمون تفاوت معنی‌داری را نشان نداد( 05/0≤p).
نتیجه‌گیری: اجرای منظم و مداوم فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط سبب بهبود پاسخ‌پذیری عصبی قلبی در مردان جوان دانشگاهی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise on cardiac autonomic nervous system using Poincare's geometric method

نویسندگان [English]

  • Lotfali Bolboli 1
  • Asghar Iranpour 2
1 Assocated professore in sport physiology, university of mohagegh Ardebili, Ardebil, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabilif, Ardebil, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate the effect of a continuous period of aerobic exercise on heart rate variability by using nonlinear methods in young academic male university.
Materials and Methods: A total of 28 young academic male were randomly divided into study groups (control group; aerobic training group). In the pre-test and post-intervention period, all parameters of heart rate variability were measured by time method and heart rate sequencing. The standard deviation of the recorded sequences was then interpreted using the Poincare plot method. In order to compare the differences in the research stages, independent and depended T-tests were used.
Results: The SD1 in comparison with the control group (p = 0.01) and the pretest (p = 0.01) and the SD2 was significantly higher than control group (p = 0.01) and pre-test (p = 0.02). After transfer to normal SD1n, compare to the control group (p = 0.02) showed a significant increase and did not increase the pre-test comparison (p = 0.08), SD2n compared to the control group (0.04) p), there was a significant increase and had a non-significant increase compared to the pre-test (p = 0.02). Comparison of SD1 / SD2 compared to the control and pre-test group did not show any significant difference (p≤0.05).
Conclusion: Regular and continuous implementation of moderate intensity aerobic exercise improves cardiac neural responsiveness in young academic male .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • cardiac autonomic system
  • heart rate variability
  • Poincare plot

دوره 15، شماره 30
پاییز و زمستان 1398
صفحه 9-10
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1398