تاثیر لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) بر بیان ژن‌های Tweakو Fn14 عضله EDL موش‌های نر ویستار پس از یک دوره تمرین HIT

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

10.22080/jaep.2019.15644.1848

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) بر بیان Tweakو Fn14 عضله EDL موش‌های نر ویستار پس از تمرین HIT بود.
روش‌ها: بدین منظور، 24 موش نر ویستار در 2 گروه 12 تایی کنترل (C) و تمرین (HIT) قرار گرفتند. گروه‌تمرین بعد از یک هفته آشناسازی برنامه 4 هفته HIT را انجام دادند. سپس به طور تصادفی به دو گروه 6 تایی تمرین (HIT) و گروه لیگاسیون عصب نخاعی (HIT-SNL) قرار گرفتند. همزمان گروه کنترل نیز به دو گروه 6 تایی کنترل (C) و لیگاسیون عصب نخاعی (C-SNL) تقسیم شدند. 4 هفته پس از SNL موش‌ها قربانی و عضله نعلی استخراج و به‌وسیله روش کمی‌سازی داده‌ها Real-time Pcr بیان ژن‌ها اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کاهش فعالیت به شکل SNL اثر معنی‌داری بر Tweakو Fn14 دارد (به ترتیب 000/0=P و 002/0=P). همچنین انجام تمرین HIT قبل از SNL به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیان Tweakو Fn14 را کاهش می‌دهد (به ترتیب 0001/0=P و 001/0=P). علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد SNL اثر معنی‌داری بر نسب وزن عضله نعلی به طول درشت‌نی دارد (01/0=P). از طرف دیگر انجام تمرینات HIT قبل از SNL سبب افزایش معنی‌دار آن شد (03/0=P).
نتیجه‌گیری: بنابراین، کاهش فعالیت با افزایش بیان ژن‌های Tweak و Fn14 همراه بوده که احتمالاً می‌تواند در تغییر توده عضلانی درگیر باشند. با توجه به اینکه انجام تمرینات HIT بیان این ژن‌ها را کاهش می‌دهد، احتمالاً تمرینات HIT تارهای عضلانی نوع 2 را فراخوانی کرده و در نتیجه بیان ژن‌های آتروفیک در نتیجه این تمرینات سرکوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spinal Nerve Ligation (SNL) on the expression of Tweak and Fn14 genes in EDL mucsle of Wistar rats after HIT training

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kazemi 1
  • elahe jahanshahi 2
1 Associate Prof, Dept of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Vali E Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 KIAU
چکیده [English]

Background: The purpose of the present study was to investigate the effect of SNL on the expression of Tweak and Fn14 in the EDL muscle of Wistar rats after HIT training.
Methods: For this purpose, 24 male rats were divided into 2 groups of control (C) (n=12) and training (HIT) (n=12). After one-week familiarization, training group participate in four HIT training. Then,they were randomly assigned to HIT (n=6) and HIT-SNL (n=6) groups. At the same time, the control group was divided into two groups: control (C) (n=6) and SNL (C-SNL) (n=6). 4 weeks after the SNL, wistar rats were sacrificed and soleuse muscle exetracted.Then expressions of Tweak and Fn14 measured with Real time PCR technique.
Results: The results showed that inactivity by SNL has a significant effect on the expression of Tweak and Fn14 genes (P=0.000and P=0.002, respectively). Also, performed before SNL reduced the expression of Tweak and Fn14 (P=0.0001 and P=0.001 respectively). In addition,the findings indicated that SNL had a significant effect on the weight of Soleuse muscle mass/ tibia length (P=0.01). On the other hand, HIT training before SNL significantly increased weight of Soleuse muscle mass/ tibia length (P=0.03).
Conclusion: Therefore, the decrease in activity by SNL is associated with increased in expression of Tweak and Fn14 genes, which may be involved in muscle mass changes. Performing HIT reduces the expression of these genes in EDL muscle. liekly, HIT training recuried fast twich muscles and then expression of atrophic genes is suppressed as a result of these training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal Nerve Ligation
  • Tweak
  • Fn14 and High intensity interval training

دوره 15، شماره 30
پاییز و زمستان 1398
صفحه 10-11
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1398