تاثیر لیگاسیون عصب نخاعی بر بیان ژن‌های Tweakو Fn14 عضله EDL موش‌های نر ویستار پس از یک دوره تمرین HIT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، - مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: مسیر /Fn14 Tweak پاسخ­های فیزیولوژیکی مختلف شامل بقا سلول، تکثیر، تمایز، رگ­زایی، مهاجرت و آپوپتوز را تنظیم می­کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر لیگاسیون عصب نخاعی  بر بیان ژن­های   Tweakو Fn14 عضله EDL موش­های نر ویستار پس از تمرین HIT بود.
مواد و روش­ها: بدین منظور، 24 موش نر ویستار  در 2 گروه  12 تایی کنترل (C) و تمرین (HIT) قرار گرفتند. گروه­تمرین بعد از یک هفته آشناسازی برنامه 4 هفته HIT را انجام دادند. سپس به طور تصادفی ساده  به دو گروه 6 تایی تمرین (HIT) و گروه لیگاسیون عصب نخاعی (HIT-SNL) قرار گرفتند. همزمان گروه کنترل نیز به دو گروه 6 تایی  کنترل (C) و لیگاسیون عصب نخاعی (C-SNL) تقسیم شدند. 4 هفته  پس از SNL  موش­ها  قربانی و عضله EDL و نعلی استخراج و بیان ژن­ها به روش کمی­سازی داده­ها Real-time PCR اندازه‌گیری شد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها:  نتایج نشان داد کاهش فعالیت بدنی به شکل SNL سبب افزایش  معنی­داری بیان ژن­های  Tweakو Fn14 می­شود (به ترتیب 0001/0=P  و 002/0=P). همچنین انجام تمرین HIT قبل از SNL در گروه تمرین- SNL به‌طور قابل ملاحظه­ای بیان ژن­های Tweak و Fn14 را  نسبت به گروه­­ کنترل-SNL کاهش می­دهد (به ترتیب 0001/0=P و 001/0=P). علاوه بر این، یافته­ها نشان می‌دهد SNL اثر معنی­داری بر نسبت وزن عضله نعلی به طول درشت­نی دارد (01/0=P). از طرف دیگر انجام تمرینات HIT قبل از SNL سبب افزایش معنی­دار  آن  شد (03/0=P).
نتیجه­گیری:  کاهش فعالیت بدنی به شکل لیگاسیون با افزایش بیان ژن­های Tweak و Fn14  همراه بود.از طرف دیگر تمرین تناوبی شدید در کاهش ژن­های آتروفیک موثر بوده است.  با توجه به این یافته­ها، انجام تمرینات HIT قبل از ابتلا به بی فعالیتی بتواند روند آتروفی عضلانی را کاهش دهد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spinal Nerve Ligation on The Expression of Tweak and Fn14 Genes in EDL Mucsle of Wistar Rats After HIT Training

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kazemi 1
  • Elahe Jahanshahi 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 Department of Physical Education and Sport Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran. & Physiology Research Center, Kerman University of Medical, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The Tweak/Fn14 pathway regulated various physiological responses including cell survival, proliferation, differentiation, angiogenesis, migration and apoptosis. The purpose of the present study was to investigate the effect of SNL on the expression of Tweak and Fn14  genes in the EDL muscle of Wistar rats after HIT training. 
Materials and methods: For this purpose, 24 male Wistar rats were divided into 2 groups of control (C) (n=12) and training (HIT) (n=12). After one-week familiarization, training group participate in four HIT training. Then, they were randomly assigned to HIT (n=6) and HIT-SNL (n=6) groups. At the same time, the control group was divided into two groups: control (C) (n=6) and SNL (C-SNL) (n=6). 4 weeks after the SNL, wistar rats were sacrificed  then EDL and soleuse muscle exetracted.Then gene expressions of Tweak and Fn14 measured with Real time PCR technique. Data were analyzed using 2-way ANOVA.
Results: The results showed that inactivity via SNL has a significant increased of the expression of Tweak and Fn14 genes (P=0.000and P=0.002, respectively). Also, performed before SNL reduced the expression of Tweak and Fn14 genes in SNL-T compared with SNL-C (P=0.0001 and P=0.001 respectively). In addition, the findings indicated that SNL had a significant effect on the weight of soleuse muscle mass/ tibia length (P=0.01). On the other hand, HIT training before SNL significantly increased  ratio weight soleuse muscle mass/ tibia length (P=0.03).
Conclusion: The decrease in activity by SNL is associated with increased in expression of Tweak and Fn14 genes. On the other hand, HIIT training have been effective in reducing atrophic genes. According to these findings, performing HIT training before inactivity can reduced the muscular atrophy process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal Nerve Ligation
  • Tweak gene
  • Fn14 gene
  • high intensity interval training