تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح پلاسمایی اسیدهای آمینه‌ی شاخه‌دار و مقاومت به انسولین در پسران نوجوان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

سابقه و هدف: سطوح اسیدهای آمینه شاخه‌دار در افراد چاق افزایش می­یابد و با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 مرتبط است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح پلاسمایی اسیدهای آمینه‌ی شاخه‌دار و مقاومت به انسولین در پسران نوجوان چاق بود.
مواد و روش­ها: 33 پسر نوجوان چاق (30≤BMI) با دامنه سنی 17-14 سال به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی دایره‌ای (16 نفر) و کنترل (17 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی دایره‌ای به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته اجرا گردید. برنامه تمرینی شامل 11 ایستگاه بود. تمرین در 4 هفته اول طی 2 ست با 70%-75 یک تکرار بیشینه، 10-12 تکرار و در 4 هفته دوم طی 4 ست با %75-80 یک تکرار بیشینه، 6-8 تکرار اجرا شد. فاصله استراحتی بین ایستگاه­ها و ست‌ها به ترتیب 30 و 180 ثانیه بود. برای اندازه‌گیری سطوح پلاسمایی اسیدهای آمینه شاخه‌دار از روش HPLC استفاده شد.
یافته­ها: در مقایسه با گروه کنترل، تمرین مقاومتی موجب کاهش وزن (001/0P<)، BMI (001/0P<)، گلوکز (035/0P=)، والین (007/0P=) و مجموع اسیدهای آمینه شاخه‌دار (007/0P=) گردید و کاهش شاخص مقاومت به انسولین به سطح معنادار نرسید (083/0P=).
نتیجه­گیری: تمرینات مقاومتی دایره‌ای در نوجوانان چاق منجر به بهبود سطوح اسیدهای آمینه شاخه‌دار پلاسما، گلوکز و مقاومت به انسولین می­شود. با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان چاق بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف نظیر دیابت هستند، احتمالاً تمرین مقاومتی دایره‌ای بتواند از ابتلا به اختلالات متابولیک مرتبط با چاقی پیشگیری کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Circuit Resistance Training on the Plasma Levels of Branched-Chain Amino Acids and Insulin Resistance in Obese Adolescents Boys

نویسندگان [English]

  • Ali Rasouli 1
  • Rozita Fathi 2
  • Maryam Koushkie -Jahromi 3
1 Exercise Physiology Department, Sport Science Faculty, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Exercise Physiology Department, Sport Science Faculty, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Physical Education and Sport Sciences Department, school of Education & Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The levels of branched-chain amino acids, an increase in obese subjects and associated with the risk of insulin resistance, and type 2 diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of circuit resistance training on the plasma levels of branched-chain amino acids and insulin resistance in in obese adolescents boys.
Methodology: 33 obese adolescent boys (BMI≥30) with 14 to 17 years of age were randomly divided into two groups: Circuit resistance training group (n=16) and control group (n=17). The circuit resistance training was performed for eight-weeks, three sessions per week. The training program included 11 stations. The exercise was performed in the first 4 weeks with 2 sets with 70 -75% one repetition maximum, 10-12 repetitions, and in the second 4 weeks with 4 sets with 75-80% one repetition maximum, 6-8 replications. The rest between stations and sets was 30 and 180 seconds, respectively. HPLC method was used to measure the plasma levels of branched-chain amino acids.
Results: resistance training reduced weight (P <0.001), BMI (P <0.001), glucose (P = 0.035), valine (P = 0.007) and sum of branched-chain amino acids (P = 0.007) and insulin resistance index did not reach significant level (P = 0.083).
Conclusion: The circuit resistance training in obese adolescents improved levels of branched-chain amino acids, glucose, and insulin resistance. Given that obese children and adolescents are more at risk for various diseases, such as diabetes, circuit resistance training may prevent metabolic disorders associated with obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolomics Profile
  • Metabolites
  • Obesity
  • Circuit Training