اثر تمرین هوازی تناوبی و مصرف عصاره کاسنی بر سطوح آنزیم های کبدی پسران چاق با بیماری کبد چرب غیرالکلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، رشت ، ایران

2 دانشجوی تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

10.22080/jaep.2019.15128.1822

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: فعالیت ورزشی و تغذیه قابلیت کنترل بیماری کبد چرب را در کودکان و نوجوانان چاق دارد. هدف پژوهش حاضرتاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی و مصرف عصاره کاسنی بر سطوح آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز پسران چاق مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی بود.
مواد و روش ها: 36 نفر از دانش‌آموزان پسر 13 تا 15 سال به‌طور تصادفی به سه گروه 12 نفره تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و مکمل تقسیم شدند. در هر سه گروه خون‌ گیری به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد. گروه‌های تمرین به اجرای برنامه تمرین هوازی از نوع تناوبی تواتر 4 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته پرداختند. آزمودنی‌ها در طی این دوره روزانه 200 میلی‌لیتر عصاره گیاه کاسنی یا دارونما دریافت کردند.
یافته ها: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحقیق نشان داد سطوح سرمی ALT و AST در هر سه گروه کاهش معناداری یافت (0001/0≥P) و این کاهش در گروه تمرین+ مکمل در مقایسه با سایر گروه‌ها بیشتر بود (05/0>P).
نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد مصرف همزمان مکمل کاسنی به همراه تمرین هوازی می‌تواند باعث کاهش آنزیم‌های ALT و AST شود . بنابراین برای درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکی نمرین هوازی به همراه مصرف عصاره کاسنی پیشنهاد می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic interval training and consumption of chicory extract on levels of liver enzymes in obese boys with non-alcoholic fatty liver disease

نویسندگان [English]

 • alireza elmieh 1
 • bahman rafizadah 2
 • houman khanbabakhani 3
1 physical education department. humanities faculty. rasht islamic azad university. rasht. iran
2 physical education department . physical education faculty. guilan university
3 physical education department . rasht islamic azad university
چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Exercise and Nutrition can control fatty liver disease in obese children and adolescents. The aim of the present study was to investigate the effect of eight-week aerobic interval training and consumption of chicory extract on levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes in obese boys with non-alcoholic fatty liver disease.METHODS: 36 male students aged 13-15 years were randomly divided into three groups of 12 cases: training + supplement, training + placebo, supplement. Blood samples were taken as pretest and post-test in all three groups. Training groups performed aerobics training program comprised of Interval Training, 4 sessions per week for 8 weeks. During the experimental period, participants received either 200 mL daily chicory extractive for 8 weeks or placebo.
RESULTS The results of one-way ANOVA showed that serum levels of ALT and AST decreased significantly in all three groups (P<0.0001), and this decrease was higher in training + supplement group than other groups (P<0.05).
CONCLUSION : The results of the research showed that simultaneous consumption of chicory with aerobic interval training can lead to a decrease ALT and AST enzymes,thus aerobic interval training and consumption of chicory extract propose for treatment of patients with nonalcoholic fatty liver

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Aerobic training
 • Alanine aminotransferase
 • Aspartate aminotransferase
 • Chicory
 • Fatty liver

دوره 15، شماره 30
پاییز و زمستان 1398
صفحه 6-7
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1397
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1398