اثر تمرین هوازی تناوبی و مصرف عصاره کاسنی بر سطوح آنزیم‌های کبدی پسران چاق با کبد چرب غیرالکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی و تغذیه قابلیت کنترل بیماری کبد چرب را در کودکان و نوجوانان چاق دارد. هدف پژوهش حاضرتاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی و مصرف عصاره کاسنی بر سطوح آنزیم­های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز پسران چاق مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی بود.
مواد و روش ها: 36 نفر از دانش­آموزان پسر 13 تا 15 سال به­طور تصادفی به سه گروه 12 نفره تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و مکمل تقسیم شدند. در هر سه گروه خون­ گیری به­عنوان پیش­آزمون و پس­آزمون به عمل آمد. گروه­های تمرین به اجرای برنامه تمرین هوازی از نوع تناوبی تواتر 4 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته پرداختند. آزمودنی­ها در طی این دوره روزانه 200 میلی­لیتر عصاره گیاه کاسنی یا دارونما دریافت کردند.
یافته ها: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحقیق نشان داد سطوح سرمی ALT و AST  در هر سه گروه کاهش معناداری یافت (0001/0≥P) و این کاهش در گروه تمرین+ مکمل در مقایسه با سایر گروه­ها بیشتر بود (05/0>P).
 نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد مصرف همزمان مکمل کاسنی به همراه تمرین هوازی می­تواند باعث کاهش  آنزیم­های ALT و AST شود . بنابراین برای درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکی نمرین هوازی به همراه مصرف عصاره کاسنی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aerobic Interval Training and Consumption of Chicory Extract on Levels of Liver Enzymes in Obese Boys with Non-Alcoholic Fatty Liver

نویسندگان [English]

  • Alireza Elmieh 1
  • Bahman Rafizadeh 2
  • Houman Khanbabakhani 3
1 Physical Education Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
2 Exerciae Physiology Department, Faculty of Sport Science, GuilanUniversity, Rasht, Iran
3 Physical Education Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: Exercise and Nutrition can control fatty liver disease in obese children and adolescents. The aim of the present study was to investigate the effect of eight-week aerobic interval training and consumption of chicory extract on levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes in obese boys with non-alcoholic fatty liver disease.
Methodology: 36 male students aged 13-15 years were randomly divided into three groups of 12 cases: training + supplement, training + placebo, supplement. Blood samples were taken as pretest and post-test in all three groups. Training groups performed aerobics training program comprised of Interval Training, 4 sessions per week for 8 weeks. During the experimental period, participants received either 200 mL daily chicory extractive for 8 weeks or placebo.
Results The results of one-way ANOVA showed that serum levels of ALT and AST decreased significantly in all three groups (P<0.0001), and this decrease was higher in training + supplement group than other groups (P<0.05).
Conclusion: The results of the research showed that simultaneous consumption of chicory with aerobic interval training can lead to a decrease ALT and AST enzymes,thus aerobic interval training and consumption of chicory extract propose for treatment of patients with nonalcoholic fatty liver

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspartate aminotransferase
  • Alanine aminotransferase
  • Aerobic training
  • Chicory
  • Fatty liver