اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان TNF-α و TGF-β1 سرمی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد

چکیده

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی همراه با اتیولوژی ناشناخته است. با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی در این بیماران و کمبود اطلاعات در زمینه تمرینات ترکیبی، هدف این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 سرمی در زنان مبتلا به MS بود.
مواد و روش ها: آزمودنی­های تحقیق حاضر شامل 20 زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، با دامنه سنی20-50 سال و با درجه ناتوانی 2- 5، بودندکه به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر، سن 66/5±64/36 سال) و تجربی (10 نفر، 76/5±4/37 سال) قرار گرفتند. ازمودنی­ها به مدت 12 هفته و 3 جلسه در هفته ( دو جلسه تمرین استقامتی و یک جلسه تمرین مقاومتی ) تمرینات مورد نظر را اجرا کردند.
نتایج: یافته ها نشان داد، وزن و درصد چربی بدن در اثر تمرین تغییر معناداری نداشته است. در حالیکه تمرین سبب کاهش معنادار میزان ناتوانی بیماران (002/0 = P) شد. در خصوص متغیر های بیوشیمیایی  TNF-αو TGF-β1 تمرین هیچ گونه تغییر معناداری در این شاخص­ها ایجاد نکرد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد تمرین ترکیبی گزینه ای مناسب جهت بهبود درجه ناتوانی بیماران MS باشد، ولی بر شاخص های التهابی و بیوشیمیایی مرتبط با این بیماری اثرگذار نبود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Exercise Training on TNF-α and TGF-β1 Levels in Women with Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamedinia 1
  • Mitra Khademosharie 2
  • Fateme Ghaderisahi 3
1 Department of Exercise Physiology, Sport Science Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Multiple sclerosis is an inflammatory and chronic central nervous system with unknown etiology. The purpose of this study was to evaluate the effect of combined exercise training on the serum levels of TNF-α and TGF-β1 in women with MS, considering the positive effects of exercise in these patients and the lack of information on combined exercises.
Methods: Twenty 20-50 years old women participated and were divided into 2 comparable groups of control (n=10) and experimental (n=10) based on their multiple sclerosis and the disability grade of 2-5 (EDSS). Afterwards, the subjects participated in the training programs for twelve weeks, 3 sessions/week.
Results: Data were analyzed using dependent and independent T-tests (α=0.05). The results revealed no difference on body weight and fat percentage. Although, exercise training significantly decreased the disability grade (P=0/002). Furthermore, exercise training did not illustrate any change in the biochemical factors such as TNF-α (P= 0/34) and TGF-β1 (P= 0/46) serum.
Conclusion: Comparison between the control and experimental groups revealed that the combine training would be a good option to enhance disability grade in multiple sclerosis patients. However, it revealed no effect on the inflammatory and biochemical indicators associated with this disease.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • combined exercise training
  • MS
  • TNF-α
  • TGF-β1