بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استاد دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ازاد اسلامی بجنورد

10.22080/jaep.2019.14693.1794

چکیده

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی همراه با اتیولوژی ناشناخته است. با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی در این بیماران و کمبود اطلاعات در زمینه تمرینات ترکیبی، هدف این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 سرمی در زنان مبتلا به ام اس بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر شامل 24 زن مبنلا به مولتیپل اسکلروزیس،20-50 سال با درجه ناتوانی (Expanded Disability Status Scale) EDSS بین 2- 5 بود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل( 12 نفر، سن 66/5±64/36 سال) و تجربی (12 نفر، 76/75±4/37 سال) قرار گرفتند. برنامه تمرین شامل 12 هفته و 3 جلسه در هفته ( دو جلسه تمرین استقامتی و یک جلسه تمرین مقاومتی ) بود.
نتایج: یافته ها نشان داد، وزن و درصد چربی بدن در اثر تمرین تغییر معناداری نکرد. در حالیکه تمرین سبب کاهش معنادار میزان ناتوانی بیماران شد. در خصوص متغیر های بیوشیمیایی( TNF-α و TGF-β1 ) ، تمرین هیچ گونه تغییر معناداری در این شاخص ها ایجاد نکرد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد تمرین ترکیبی گزینه ای مناسب جهت بهبود درجه ناتوانی بیماران ام اس باشد، ولی برای اثرگذاری بیشتر بر شاخص های بیو شیمیایی مرتبط با این بیماری احتمالا باید بار تمرینات افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined exercise Training on TNF-α and TGF-β1 levels in women with Multiple Sclerosis patients

نویسندگان [English]

  • mitra khademosharie 1
  • Mohammad Reza Hamedinia 2
  • Fateme Ghaderisahi 3
1 PhD student of exercise physiology, Razi University, Iran
2 professor of exercise physiology, Hakim Sabzevari University, Iran
3 MS student of exercise physiology, Islamic Azad University of Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Multiple sclerosis is a chronic inflammatory disease of the central nervous system with unknown etiology. due to the positive effects of physical activity in these patients and the lack of information in the field of combined exercise training, the aim of this study was to evaluate the effect of combined exercise training on serum levels of TNF-α and TGF-β1 in women with MS.
Methods: twenty four 20-50-year-old women, with multiple sclerosis and the expanded disability status scale (EDSS) ranged between 2- 5 were randomly divided into two groups of control (12 patients) and experimental (12 patients). The exercise training included three sessions per week, lasting for 12 weeks (two sessions of aerobic training and one session of resistance training).
The results :The results showed that body weight and fat percentage did not significantly change while exercise training decreased significantly the disability. Exercise training did not change in the biochemical factors(TNF-α and TGF-β1 serum).
Conclusion: according to the results seem combined exercise training is appropriate option to improve the degree of disability in multiple sclerosis patients, but more impact on biochemical indicators related to the patients probably increase the training load is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • combined exercise training
  • MS
  • TNF-α
  • TGF-β1