اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف زعفران بر روند حافظه و یادگیری در موشهای آلزایمری مدل تریمتیلتین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 گروه فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22080/jaep.2019.15252.1831

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با زعفران بر ارزیابی حافظه کاری و حافظه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی تیمار شده با نوروتوکسین به عنوان مدلی از بیماری آلزایمر بود.
در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد اسپراگ داولی با تجویز درون صفاقی 8 میلی گرم بر کیلوگرم تری‪متیل‪تین (TMT)، حیوان مبتلا به بیماری آلزایمر شده و در گروه‌های 8 سری (1) کنترل مبتلا به آلزایمر، (2) تمرین استقامتی (3) تمرین استقامتی و مصرف زعفران (4) مصرف زعفران، و (5) شم تقسیم شدند. بموش‌های صحرایی گروه‌های 2 و 3 به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته، هر جلسه 15 تا 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 20 متر بر دقیقه روی نوارگردان دویدند و گروه های 3 و 4 به مدت هشت هفته روزانه 25 میلی گرم بر کیلوگرم از وزن بدن عصاره آبی زعفران را به صورت صفاقی دریافت کردند. آزمون حافظه کاری با استفاده از آزمون ماز Y و حافظه احترازی غیر‌فعال توسط شاتل باکس اندازه‌گیری شد.
نتایج نشان داد تمرین استقامتی به تنهایی و مصرف عصاره آبی زعفران موجب بهبود معنی‌دار حافظه‌کاری و حافظه احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی مبتلا به بیماری آلزایمر می شود . همچنین تعامل تمرین استقامتی و مصرف عصاره آبی زعفران در کاهش مدت زمان سپری شده در خانه تاریک معنی‌دار بود. این در حالی بود که تعامل تمرین و عصاره آبی زعفران در افزایش مدت زمان ورود به خانه تاریک و افزایش درصد رفتار‌های تناوبی در موش‌های صحرایی مدل TMT بیماری آلزایمر معنی‌دار نبود.
به نظر می‌رسد تمرین استقامتی و مصرف عصاره آبی زعفران به طور جداگانه و با مسیر‌های سیگنالی متفاوت موجب بهبود حافظه کاری و حافظه احترازی موش‌های صحرایی آلزایمری مدل TMT می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks moderate-intensity endurance training with saffron intake on memory and learning in rats with Trimethytin model of Alzheimer’s disease

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Akbari 1
 • mehrzad moghadasi 2
 • Sirus Farsi 1
 • Mohammad Amin Edalatmanesh 3
1 Department of exercise physiology, Larestan branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
2 Department of exercise physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Department of physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of present study was to examine the effect of eight weeks endurance training with saffron intake on working memory and passive avoidance memory in rats treated with neurotoxin as a model of Alzheimer’s disease.
Forty mature Sprague-dawley male rats were subjected to Alzheimer’s disease through intraperitoneally injection of Trimethytin and then were divided into Alzheimer-infected control group, endurance training, endurance training with saffron intake, saffron intake and sham. The rats in the 2nd and the 3rd groups ran on a rat treadmill with the speed of 15 to 20 m/min for 15 to 30 min, 3 times a week for 8 weeks. The rats in the 3rd and the4th groups received daily IP injections of 25 mg/kg of saffron liquid extract.
The data indicated that the endurance training alone and the intake of saffron liquid extract could significantly improve the working memory and passive avoidance memory in Alzheimer-infected rats . Also, the effect of the interaction of the endurance training and the saffron liquid extract in reducing the time spent in the dark chamber was significant while this interaction was not significant in increasing the time spent in the dark chamber and the percentage of the intermittent behavior of the rats in the TMT model of Alzheimer’s disease.
It seems that endurance training and saffron liquid extract intake, individually and with different signaling pathways, improve the working memory and passive avoidance in rats with Alzheimer’s disease in TMT model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endurance training
 • Saffron supplement
 • Working memory
 • Avoidance memory
 • Alzheimer’s disease

دوره 15، شماره 30
پاییز و زمستان 1398
صفحه 3-4
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1397
 • تاریخ بازنگری: 02 دی 1397
 • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1398