تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خوارزمی، کرج، ایران

5 دانشیار دانشگاه مموریال، سنت جان، نیوفاندلند، کانادا

چکیده

سابقه و هدف: فعالیت ورزشی نقش مهمی در افزایش بیومارکرهای میلین ساز دارد. همچنین، علائم پاتولوژیک را در موش‏های مبتلا به ام اس در مدل آنسفالومیلیت خود ایمنی (EAE) بهبود می‏بخشد. هدف از  مطالعه حاضر ارزیابی اثر ۶ هفته پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر میزان کلوتو و پروتئین پروتئولیپید (PLP) و میزان پیشرفت بیماری در موش‏های مبتلا به بیماری ام اس بود.
مواد و روش­ها: حیوانات پس از آشناسازی با آزمایشگاه به دو گروه تمرین (EX=20)  و کنترل (Con=20 ) تقسیم شدند. پس از ۴ هفته، گروه تمرین و کنترل به دو گروه تقسیم و EAE  به نیمی از حیوانات در گروه کنترل و تمرین  القا شد. در گروه EX-EAE1  بعد از ۴ هفته تمرین، EAE القا و پروتکل تمرین تا هفته ششم ادامه داشت. در گروه EX-EAE2  بعد از ۴ هفته تمرین، EAE القا و تمرین متوقف شد. برای تحلیل­های آماری از آزمون‌ تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته­ ها: میزان کلوتو و PLP در گروه EAE-EX1 در مقایسه با EAE  و EAE-EX2 افزایش یافت (P≤0.0001). همچنین، دمیلینه شدن درگروه EAE-EX1 درمقایسه با گروه EAE کاهش یافت (P≤0.007). در هر دو گروه ورزش میزان TNF-α  نسبت به گروه EAE کاهش داشت (P≤0.0001).
نتیجه­ گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید میزان کلوتو و PLP را افزایش و پیشرفت بیماری را در مدل (EAE) کاهش داد.

تازه های تحقیق

..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of High Intensity Interval Training Preconditioning on Klotho and TNF-α Female Mice with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Fattaneh Farahmand 1
  • Maryam Nourshahi 2
  • Maryam Soleimani 3
  • Hamid Rajabi 4
  • Kevin Power 5
1 Department of Biological Sciences in Sport and Health, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Biological Sciences in Sport and Health, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Medical Basic Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran, Iran
4 ,Department of Exercise Physiology, Sport Science Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
5 School of Human Kinetics and Recreation, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NL, Canada
چکیده [English]

Background Purpose Exercise activity plays an important role in increasing biomarkers such as Klotho and PLP and improves clinical  outcome in mice with MS. In the present study, we evaluated whether 6 weeks of high-intensity interval training (HIIT) increases Klotho or PLP levels and decreased TNF-α in cerebellum tissue.
 Methodology: Animals were divided into two groups of training (EX) and control (Con). After 4 weeks, the exercise and control groups were divided into two groups and EAE was induced in half of the animals in the control and EX groups. In the EX-6 weeks group after 4 weeks of training, EAE induction and training protocol continued until the sixth week. In the EX-4 weeks group after 4 weeks of training, EAE was induced and the training was stopped.
Results: Klotho and PLP levels increased in the EAE-EX1 group compared to the EAE and EAE-EX2 groups (P≤0.0001). Also, demyelination levels decreased in the EAE-EX1 group compared to the EAE group (P≤0.007). TNF-α concentration decreased in both EAE-exercise groups (P≤0.0001).
Conclusion: The results of this study showed that HIIT increased Klotho and PLP levels and improved clinical outcomes in the in mice with MS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • PLP
  • high intensity interval training
  • Cerebellum