بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی 30، 50 و 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

سابقه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شدت تمرین بر دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی بود.
مواد و روش ها: 10 آزمودنی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) آزمودنی ها با انجام پروتکل تمرینی فزاینده بدست آمد. سپس هر آزمودنی سه پروتکل تمرینی را با سه شدت 30 ، 50 و 70 درصد VO2max خود که مدت زمان هر تمرین 12 دقیقه بود انجام داد. نمونه های خونی در حین استراحت، تمرین و دوره ریکاوری گرفته شد و همچنین داده های مربوط به گازهای تنفسی جمع آوری شدند.
یافته ها: ضریب همبستگی بین PaCO2 و PaCO2pre و مقدار p در تمرین با شدت 30 درصد به ترتیب 807/0=r و 001/0=p و در تمرین با شدت 50 درصد 822/0=r و 001/0=p و در شدت 70 درصد VO2max برابر با 552/0=r و 003/0=p بود. درصد خطای تخمین در شدت 70 درصد VO2max بالاتر از درصد خطا در شدت های 30 و 50 درصد VO2max بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه بنظر می رسد دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در شدت‌های تمرینی بالاتر نسبت به شدت های پایین تر کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Accuracy of Arterial CO2 Pressure Estimation From End Tidal CO2 Pressure at Three Exercise Intensities of 30, 50 and 70 Percentage of VO2max

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Afroundeh 1
  • Meysam Irani 2
  • Meysam Shahi 2
1 Department of Physical Education and sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Physical Education and sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The aim of this study was investigation of the effect of exercise intensity on accuracy of arterial CO2 pressure estimation from end tidal CO2 pressure.
Methodology: Ten subjects were selected as samples. At first, the maximum oxygen consumption (VO2max) of each subject was obtained by performing progressive exercise protocol. Then, each subject performed three protocols with intensities of 30%, 50% and 70% of his own VO2max and duration of each exercise was 12-minute. Blood samples were taken during the rest, exercise and recovery periods, and data on respiratory gases were collected.
Results: Correlation coefficient between PaCO2 and PaCO2pre and P value in exercise with intensities of 30%, 50% and 70% of VO2max were r = 0.807, P=0.001; r=0.822, P= 0.001 and r = 0.552, P= 0.003 respectively. The percentage of estimation error was higher in the intensity of 70% of VO2max than intensities of 30% and 50% of VO2max.
Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that the accuracy of prediction of arterial CO2 pressure from end tidal CO2 pressure is lower in high intensities exercise than low intensities exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arterial CO2 pressure
  • end tidal CO2 pressure
  • exercise intensity