ارائه روش تمرینی مقاومتی -لاکتیکی و مقایسه تاثیر آن با تمرین مقاومتی سنتی بر هایپرتروفی عضلانی در بدنسازان حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : دستکاری متغیر های تمرین با هدف افزایش هر چه بیشتر استرس متابولیک عضله می تواند به هایپرتروفی عضلانی منجر شود.هدف از پژوهش حاضر، ارائه و بررسی اثر4 هفته تمرین مقاومتی با روش مقاومتی-لاکتیکی بر هایپرتروفی عضله راست رانی و مقایسه آن با تمرین مقاومتی-سنتی بود.
مواد و روش ها:  بیست و چهار بدنساز حرفه ای مرد براساس سطح مقطع عضله راست رانی همسان سازی و بطور تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی-لاکتیکی(8=n) ، مقاومتی-سنتی(8n=)وکنترل(8n=) تقسیم شدند. مقایسه استرس متابولیک دو نوع تمرین  از روش کنترل لاکتات و اوره خون بعد از انجام حرکت اسکوات در یک جلسه مجزا کنترل شد. سطح مقطع عضله راست رانی با سونوگرافی و قدرت با فرمول یک تکرار بیشینه قبل و بعد از انجام 4 هفته تمرین مقاومتی ارزیابی و تفاوت های درون و بین گروهی با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته‌ها: سطوح لاکتات خون بعد از اجرای حرکت اسکوات در دو گروه مقاومتی-لاکتیکی (35/1±76/10) و مقاومتی-سنتی (16/1±70/7) بطور معنی دار نسبت به سطح پایه افزایش یافت و تغییرات لاکتات بین دو گروه معنی دار بود (05/0 > P). بعد از 4 هفته تمرین مقاومتی تغییرات در سطح مقطع عضله راست رانی تنها در گروه مقاومتی-لاکتیکی نسبت به سطوح پایه (05/0 > P) و گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (05/0 > P). یک تکرار بیشینه در حرکت اسکوات در هر دو گروه تجربی نسبت به حالت پایه افزایش معنی دار داشت (01/0 > P) و مقادیر آن در گروه مقاومتی-لاکتیکی بیشتر از گروه سنتی و تفاوت بین دو گروه نیز معنی دار بود (05/0 > P).
نتیجه گیری: انجام تمرین مقاومتی به روش مقاومتی-لاکتیکی، استرس متابولیک بیشتری نسبت به تمرین مقاومتی-سنتی ایجاد می­کند و اثرات آن در هایپرتروفی عضلانی و اکتساب قدرت چشمگیر تر از تمرین مقاومتی-سنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Lacto-Resistance Training Method and Comparing Its Effect on Muscle Hypertrophy with Traditional Resistance Training In Professional Bodybuilders

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hatami 1
  • Rohollah Nikooie 2
  • Ahmad Enhesari 3
1 Department of Exercise physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Exercise physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Clinical Research Unit, Afzalipour Haspital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Manipulating of training variables with the aim to augment muscle metabolic stress could result in muscle hypertrophy.The purpose of the current study was to present a lacto-resistance training method and to compare its effect on rectus femoris muscle hypertrophy with traditional resistance training.
Methodology: Twenty- four male professional bodybuilders were randomly divided into three groups based on muscle cross-section area: lacto-resistance (n=8), traditional-resistance (n=8) and control (n=8). The comparison of metabolic stress between two types of exercise was done using monitoring blood lactate and urea following squat exercise. Muscle cross-section area and strength were measured by sonography and one repetition maximum (1RM), respectively, before and after 4 weeks of resistance training.  Analysis of covariance was used to evaluate inter – and intra groups differences.
Results: Compared to the baseline values, blood lactate levels significantly increased following squat exercise in both lacto-resistance (10.76±1.35) and traditional–resistance (7.70±1.16) groups, and the changes in blood lactate was significant between two groups (P˂0.05). After 4 weeks of resistance training, the changes in rectus femoris muscle cross-section had a significant difference only in lacto-resistance group in comparison to its own baseline values (P˂0.05) and the control group (P˂0.05). Compared to the baseline values, 1RM measured in squat exercise significantly increased in both experimental groups (P˂0.01), the difference between groups was significant, and lacto-resistance group had higher values than those from the traditional-resistance group (P˂0.05).
Conclusion: Compared to the traditional resistance training, Lacto-resistance training induces a higher metabolic stress and its effects on muscle hypertrophy and strength are more impressive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • Lactate
  • Metabolic stress
  • Lacto-resistance training