مقایسه اثر تمرین تقویتی اسکات و پرس پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسر ران هنگام پایین آمدن از پله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

2 استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: تمرینات اسکات و پرس پا از شیوه­هایی است که برای تقویت عضلات اندام تحتانی مورد استفاده قرارمی­گیرد. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تقویت عضلات چهار سر رانی در دو تمرین اسکات و پرس پا بر عملکرد این عضله در فعالیت پایین­آمدن از پله می­باشد.
مواد و روش­ها: تعداد 20 نفر از دانشجویان مرد سالم به دو گروه مساوی به نام­های اسکات و پرس­پا تقسیم شدند. این گروه­ها به مدت 12 جلسه به ترتیب به تمرینات اسکات همراه با حداکثر آداکشن ران و پرس پا همراه با حداکثر آداکشن ران پرداختند. همزمان با ثبت الکترومیوگرافی، با استفاده از یک سیستم تصویری Vicon با چهار دوربین سری T (Hz200) مراحل استقرار روی پله و نوسان پا مجزا شدند و داده­های الکترومیوگرافی هر مرحله جداگانه مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته­ ها: درگروه اسکات و در مرحله استقرار، فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی پای چپ بعد از دوره تمرینی به طور معناداری کمتر از آن در قبل از دوره تمرینی بود­(040/0=p). درگروه پرس­پا، فعالیت عضله پهن داخلی پای راست در مرحله نوسان و پهن داخلی پای چپ در هر دو مرحله بعد از دوره تمرینی کم­تر از آن در قبل از تمرین بودند ­­(05/0≥p). تمرین موجب کاهش شدت فعالیت عضله پهن داخلی شد. این کاهش در گروه پرس پا بیشتر از آن در گروه اسکات بود (050/0=P).

نتیجه­ گیری: تقویت عضلات چهارسررانی با استفاده از تمرینات پرس پا در مقایسه با تمرینات اسکات نتایج بهتری را به دنبال داشت. کاهش فعالیت عضله پهن داخلی در اثر این تمرین به منزله بالا رفتن قدرت نسبی این عضله است. توصیه می­شود در برنامه تقویت انتخابی عضله پهن داخلی از پرس پا همراه با آبداکشن ران استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparisons of The Effects of Squat and Leg ‌Press Exercises on The EMG Activity of Quadriceps Femoris Muscles During Step Descending Activity

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shayesteh 1
  • Nader Farahpour 2
  • AmirAli Jafarnezhadgero 3
1 Sport Biomechanics Department, Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Sport Biomechanics Department, Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The Squat and Leg press exercises are methods that be used for lower limb muscular reinforcement. The aim of this study was to compare the effects of open versus closed kinetic chain exercise on the EMG activity of quadriceps femoris muscles during step descending.
Methodology: Twenty healthy male students of between 20 - 28 years old were divided into two equal groups’ namely as squat group and leg press group. Squat and leg press groups underwent a 12 sessions of the Squat and Leg press exercises respectively. In synchronization with the EMG system, a Vicon motion analysis system (200 Hz) was used to separate the stance and swing phases. Measurements were repeated before and after the exercise program. Statistical analyses were done by independent and paired sample T tests.
Results: In Squat group, after the exercise training, during stance phase, the EMG activity of the left vastus medialis muscle was decreased (P=0.040) significant. In Leg press group also, the EMG activity of the right vastus medialis in swing phase and the left vastus medialis muscle in both phases was decreased after the training program (p≤0.05). Range of reduction of vastus medialis muscular activity in Leg press group was higher than that in Squat group (p=0.050).
Conclusion: Leg press exercise showed better outcome than the Squat for the strengthening of the vastus medialis muscle measured in step descending task. It is suggested to use Leg press exercise with abducted hip for selective strengthening of vastus medialis muscle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: EMG activity
  • Stair descent
  • Squat
  • Leg presss