بررسی تغییرات ایجاد شده در عوامل اتوفاژی در دوره‌های زمانی بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی وامانده‌ساز در عضله درشت نئی قدامی موش‌های بالب‌سی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه ویروس شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اتوفاژی به عنوان یکی از فرایندهای حفاظتی سلول در سال­های اخیر مطرح شده است. با توجه به تغییرات ایجاد شده در عوامل اتوفاژی به دنبال فعالیت­های ورزشی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات ایجاد شده در عوامل اتوفاژی در دوره­های زمانی بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی وامانده­ساز در عضله درشت نئی قدامی موش­های بالب­سی بود.
مواد و روشها: در راستای اجرای پژوهش، 12 سر موش بالب­سی به دو گروه ورزش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها  بلافاصله و 12 ساعت پس از اتمام جلسه فعالیت ورزشی تشریح شدند. جهت بررسی فاکتور­های اتوفاژی از روش Real Time-PCR استفاده شد.
نتایج: نتایج آزمون t مستقل نشان­هنده افزایش معنادار و کاهش سطوح بیان عوامل اتوفاژی در زمان­های بلافاصله و 12 ساعت بعد از یک وهله فعالیت ورزشی استقامتی وامانده­ساز بود (P≤0.05).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر تایید کننده افزایش سطوح عوامل اتوفاژی بلافاصله بعد از یک وهله ورزش استقامتی وامانده ساز بوده است. ارتباط بین فعال­سازی اتوفاژی و تغییرات ایجاد شده در عواملی مانند استرس اکسیداتیو، فاکتورهای ایمونولوژیکی و وضعیت متابولیکی می­تواند در ایجاد این تغییرات موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Changes in Autophagy Factors in Time Courses of Acute Exhaustive Endurance Exercise in Tibialis Anterior Skeletal Muscle of BALB/c Mice

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Jamali 1
  • Mahdieh Molanouri- Shamsi 2
  • Hoorieh Soleimanjahi 3
  • Mohammad Taher Afshoonpour 1
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Department of Medical Virology, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background&Purpose: Autophagy has been introduced as a protective mechanisms in cell in recent years. Regarding to the changes induced in autophagy factors following an acute physical exercise. The purpose of this study was to investigate the changes in autophagy factors in time courses of acute exhaustive endurance exercise in Tibialis Anterior skeletal muscle of BALB/c mice.
Methodology: Regarding the purpose of the study, 12 BALB/c mice were divided into two groups of exercise and control. Subjects were anatomized immediately and 12 hours after the end of the exercise session. The Real Time-PCR method was used to determine the expression of autophagy factors.
Results: Independent t-test showed significant increases in autophagy activation immediately after exercise and significant decreases 12 hours following acute exhaustive endurance exercise (P≤0.05).
Conclusion:  Our results proposed that significant increases induced in autophagy factors immediately after acute exhaustive exercise. Possible correlations between autophagy activation and changes in oxidative stress, some immunological factors and metabolic responses could be some of mechanisms of autophagy activation following acute exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaustive Endurance Exercise
  • Autophagy
  • Skeletal muscle