بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و Vo2max پسران دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: دی پپتیدیل پپتیداز (DPP4) یک آدیپوکاین مرتبط با مقاومت به انسولین است. مهار آن موجب افزایش توانایی بدن در کنترل قندخون و افزایش اکسیداسیون چربی می‌شود. از سوی دیگر، دارچین به وسیله فعال کردن گیرنده انسولینی باعث افزایش برداشت گلوکز می­شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) در پسران دارای اضافه‌وزن بود.
مواد و روش­ها: آزمودنی‌های پژوهش (دامنه سنی 18-16 سال، قد 172-162 سانتیمتر، وزن 61-51 کیلوگرم و BMI 29-25 کیلوگرم بر متر مربع) به‌طور هدفمند انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در چهار گروه تمرین، تمرین-مکمل، مکمل و کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تمرین و تمرین-مکمل به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته HIIT انجام دادند. هر جلسه تمرینی شامل سه وهله HIIT (چهار دقیقه با شدت 90% ضربان قلب ذخیره) با دو دقیقه استراحت بین هر دو وهله بود و تا هفته چهارم هر هفته یک وهله به تعداد وهله­ها اضافه ‌شد. آزمودنی‌های گروه‌های مکمل و تمرین-مکمل، روزانه سه کپسول حاوی 380 میلی‌گرم دارچین مصرف می‌کردند. مقادیر DPP4، مقاومت انسولینی، انسولین، گلوکز ناشتا، درصد چربی، BMI و Vo2max، 48 ساعت پیش و پس از برنامه تمرینی ارزیابی شد. برای تحلیل­های آماری از آزمون‌ تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد.
یافته­ ها: کاهش معنی‌داری در سطوح DPP4 گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (004/0P=)، میزان مقاومت به انسولین گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (001/0P=)، انسولین گروه‌های تمرین-مکمل (004/0P=) و تمرین (005/0P=)، گلوکز ناشتای گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (002/0P=)، BMI گروه‌های تمرین-مکمل (008/0P=) و تمرین (001/0P=) و افزایش معنی‌داری در میزان Vo2max گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (001/0P=) نسبت به گروه‌های مکمل و کنترل مشاهده شد.

نتیجه­ گیری: استفاده از HIIT در جهت کاهش DPP4، مقاومت به انسولین، انسولین، گلوکز خون و نیز بهبود ترکیب بدنی و عملکرد هوازی پسران دارای اضافه‌وزن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of HIIT with Supplementation of Cinnamon on DPP4 Concentration, Insulin Resistance, BMI and Vo2max in Overweight Boys

نویسندگان [English]

  • Masoud Rahmati 1
  • Abdolreza Kazemi 2
  • Hadi Kerendi 3
  • Alireza Sheibak 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Dept of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran..
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
4 Department of Physical education and sport science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: Dipeptidyl peptidase‐4 (DPP4) is known to be an adipocin which associated with insulin resistance. Inhibition of DPP4 leading to increase the body's ability to control the blood glucose and increase fat oxidation. On the other hand, cinnamon stimulates the glucose uptake by activating the insulin receptor. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of High intensity interval training (HIIT) with supplementation of cinnamon on DPP4 concentration, insulin resistance, insulin, blood glucose, body fat percentage, BMI and Vo2max in overweight boys.
Methodology: The subjects subjects (age range: 18-16 years, height: 162-172 cm, weight: 51-61 kg and BMI: 29-25 kg/m2) were purposefully selected and randomly divided into four groups: Training, training-supplementation, supplementation and control. Training and training-supplementation groups completed HIIT for 6 weeks and 3 day/week. Each training session included 3 HIIT (4 minutes at 90% reserve heart rate) with 2 minutes of rest. Subjects in training-supplementation and supplementation groups consumed 3 capsules daily containing 380 mg of cinnamon. The values of DPP4, insulin resistance, insulin, blood glucose, body fat percentage, BMI and Vo2max were evaluated 48 hours ago and after the training program. Tow-way ANOVA were used for statistical analyzes.
Results: Significant decrease in the levels of DPP4 in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.004) groups, insulin resistance in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.001) groups, insulin in training-supplementation (P = 0.005) and training (P = 0.004) groups, glucose in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.002) groups and BMI values of training-supplementation (P = 0.008) and training (P = 0.001) groups was observed compared to supplementation and control groups. Also significant increase in the amounts of Vo2max was observed in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.001) groups compared to supplementation and control groups.
Conclusion: It is recommended that HIIT to be used for decreasing in DPP4, insulin resistance, insulin, blood glucose, and improving the body composition and aerobic performance of overweight boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training
  • Dipeptidyl Peptidase4
  • Cinnamon
  • Insulin Resistance
  • Vo2max
##Aminilari, Z., et al., The effect of 12 weeks aerobic exercise on the apelin, omentin and glucose in obese older women with diabetes type 2. 2014.##Rosiek, A., et al., Effect of television on obesity and excess of weight and consequences of health. International journal of environmental research and public health, 2015. 12(8): p. 9408-9426.##Wynne, C., C. Comiskey, and S. McGilloway, The role of body mass index, weight change desires and depressive symptoms in the health-related quality of life of children living in urban disadvantage: testing mediation models. Psychology & health, 2016. 31(2): p. 147-165.##Choi, H., et al., Dipeptidyl peptidase 4 promotes epithelial cell transformation and breast tumourigenesis via induction of PIN1 gene expression. British journal of pharmacology, 2015. 172(21): p. 5096-5109.##Hoffstedt, J., et al., Adipose tissue adiponectin production and adiponectin serum concentration in human obesity and insulin resistance. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004. 89(3): p. 1391-1396.##Ghasemnian, A., et al., Changes of Plasma Visfatin and Insulin Resistance in Overweight and Obese Non-athlete Adolescents following an Eight-Week-Endurance Rope Training. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services, 2014. 22(94).##Ahrén, B., et al., Inhibition of dipeptidyl peptidase-4 reduces glycemia, sustains insulin levels, and reduces glucagon levels in type 2 diabetes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004. 89(5): p. 2078-2084.##Drucker, D.J., Dipeptidyl peptidase-4 inhibition and the treatment of type 2 diabetes: preclinical biology and mechanisms of action. Diabetes care, 2007. 30(6): p. 1335-1343.##Lamers, D., et al., Dipeptidyl peptidase 4 is a novel adipokine potentially linking obesity to the metabolic syndrome. Diabetes, 2011: p. DB_101707.##Ohnuma, K., R. Hatano, and C. Morimoto, DPP4 in anti-tumor immunity: going beyond the enzyme. Nature immunology, 2015. 16(8): p. 791.##Meissner, E.G., et al., Dynamic changes of post-translationally modified forms of CXCL10 and soluble DPP4 in HCV subjects receiving interferon-free therapy. PLoS One, 2015. 10(7): p. e0133236.##Malin, S.K., et al., Lower dipeptidyl peptidase-4 following exercise training plus weight loss is related to increased insulin sensitivity in adults with metabolic syndrome. Peptides, 2013. 47: p. 142-147.##Reinehr, T., et al., Changes of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) in obese children with weight loss: relationships to peptide YY, pancreatic peptide, and insulin sensitivity. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2010. 23(1-2): p. 101-108.## Biddle, S.J. and A.M. Batterham, High-intensity interval exercise training for public health: a big HIT or shall we HIT it on the head? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2015. 12(1): p. 95.##Esfarjani, F. and P.B. Laursen, Manipulating high-intensity interval training: Effects on V˙ O2 max, the lactate threshold and 3000 m running performance in moderately trained males. Journal of science and medicine in sport, 2007. 10(1): p. 27-35.##Rashidlamir, A., et al., The effect of four-week period of aerobic exercise with cinnamon consumption on lipoprotein indicates and blood sugar in diabetic female patients (type 2). SSU_Journals, 2013. 20(5): p. 605-614.##Vanschoonbeek, K., et al., Cinnamon supplementation does not improve glycemic control in postmenopausal type 2 diabetes patients. The Journal of nutrition, 2006. 136(4): p. 977-980.##Anderson, R.A., Chromium and polyphenols from cinnamon improve insulin sensitivity: plenary lecture. Proceedings of the Nutrition Society, 2008. 67(1): p. 48-53.##Baker, W.L., et al., Effect of cinnamon on glucose control and lipid parameters. Diabetes care, 2008. 31(1): p. 41-43.##Medicine, A.C.o.S., ACSM's health-related physical fitness assessment manual. 2013: Lippincott Williams & Wilkins.##Tanaka, H., K.D. Monahan, and D.R. Seals, Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology, 2001. 37(1): p. 153-156.##Medicine, A.C.o.S., ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 2013: Lippincott Williams & Wilkins.##Gurd, B.J., et al., High-intensity interval training increases SIRT1 activity in human skeletal muscle. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2010. 35(3): p. 350-357.##Kazemi A., R.M., Akhondi M, Effect of 6 Weeks of High-Intensity Interval Training with Cinnamon Supplementation on Serum Apelin Concentration and Insulin Resistance in Overweight Boys. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences, 2016. 22(3): p. 177-183.[persian].##Fernández-Real, J.-M., et al., Insulin resistance, inflammation, and serum fatty acid composition. Diabetes care, 2003. 26(5): p. 1362-1368.##Wild, S., et al., Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes care, 2004. 27(5): p. 1047-1053.##Day, C. and C. Baily. A Diabetologists herbal, current medicine literature in diabetes. in Roy Soc Med. 1998.##Chao, M., et al., Improving insulin resistance with traditional Chinese medicine in type 2 diabetic patients. Endocrine, 2009. 36(2): p. 268-274.##Miyazaki, M., et al., Increased hepatic expression of dipeptidyl peptidase-4 in non-alcoholic fatty liver disease and its association with insulin resistance and glucose metabolism. Molecular medicine reports, 2012. 5(3): p. 729-733.##Conarello, S.L., et al., Mice lacking dipeptidyl peptidase IV are protected against obesity and insulin resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003. 100(11): p. 6825-6830.##Boschmann, M., et al., Dipeptidyl-peptidase-IV inhibition augments postprandial lipid mobilization and oxidation in type 2 diabetic patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2009. 94(3): p. 846-852.##Solomon, T.P., et al., Effects of exercise training and diet on lipid kinetics during free fatty acid-induced insulin resistance in older obese humans with impaired glucose tolerance. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2009. 297(2): p. E552-E559.##sayah, A., The effect of weight loss caused by three methods of energy balance (caloric restriction, aerobic exercise with three different intensities (high, moderate, low) and caloric restriction and aerobic exercise combination] on the expression of DPP-4 gene and plasma levels of GIP, GLP1, DPP- 4 and insulin resistance index in obese rats. 2016.##Laursen, P.B., et al., Interval training program optimization in highly trained endurance cyclists. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2002. 34(11): p. 1801-1807.##Linossier, M.-T., et al., Ergometric and metabolic adaptation to a 5-s sprint training programme. European journal of applied physiology and occupational physiology, 1993. 67(5): p. 408-414.##Burgomaster, K.A., et al., Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. The Journal of physiology, 2008. 586(1): p. 151-160.##Gibala, M.J., et al., Short‐term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. The Journal of physiology, 2006. 575(3): p. 901-911.##Laursen, P.B. and D.G. Jenkins, The scientific basis for high-intensity interval training. Sports medicine, 2002. 32(1): p. 53-73.##Couturier, K., et al., Cinnamon increases liver glycogen in an animal model of insulin resistance. Metabolism, 2011. 60(11): p. 1590-1597.##Boqué, N., et al., Screening of polyphenolic plant extracts for anti‐obesity properties in Wistar rats. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013. 93(5): p. 1226-1232.##Camacho, S., et al., Anti-obesity and anti-hyperglycemic effects of cinnamaldehyde via altered ghrelin secretion and functional impact on food intake and gastric emptying. Scientific reports, 2015. 5: p. 7919.##Iwasaki, Y., et al., TRPA1 agonists—allyl isothiocyanate and cinnamaldehyde—induce adrenaline secretion. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 2008. 72(10): p. 2608-2614.##Qin, B., K.S. Panickar, and R.A. Anderson, Cinnamon: potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. Journal of diabetes science and technology, 2010. 4(3): p. 685-693.##