بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و Vo2max پسران دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: دی پپتیدیل پپتیداز (DPP4) یک آدیپوکاین مرتبط با مقاومت به انسولین است. مهار آن موجب افزایش توانایی بدن در کنترل قندخون و افزایش اکسیداسیون چربی می‌شود. از سوی دیگر، دارچین به وسیله فعال کردن گیرنده انسولینی باعث افزایش برداشت گلوکز می­شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) در پسران دارای اضافه‌وزن بود.
مواد و روش­ها: آزمودنی‌های پژوهش (دامنه سنی 18-16 سال، قد 172-162 سانتیمتر، وزن 61-51 کیلوگرم و BMI 29-25 کیلوگرم بر متر مربع) به‌طور هدفمند انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در چهار گروه تمرین، تمرین-مکمل، مکمل و کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تمرین و تمرین-مکمل به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته HIIT انجام دادند. هر جلسه تمرینی شامل سه وهله HIIT (چهار دقیقه با شدت 90% ضربان قلب ذخیره) با دو دقیقه استراحت بین هر دو وهله بود و تا هفته چهارم هر هفته یک وهله به تعداد وهله­ها اضافه ‌شد. آزمودنی‌های گروه‌های مکمل و تمرین-مکمل، روزانه سه کپسول حاوی 380 میلی‌گرم دارچین مصرف می‌کردند. مقادیر DPP4، مقاومت انسولینی، انسولین، گلوکز ناشتا، درصد چربی، BMI و Vo2max، 48 ساعت پیش و پس از برنامه تمرینی ارزیابی شد. برای تحلیل­های آماری از آزمون‌ تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد.
یافته­ ها: کاهش معنی‌داری در سطوح DPP4 گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (004/0P=)، میزان مقاومت به انسولین گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (001/0P=)، انسولین گروه‌های تمرین-مکمل (004/0P=) و تمرین (005/0P=)، گلوکز ناشتای گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (002/0P=)، BMI گروه‌های تمرین-مکمل (008/0P=) و تمرین (001/0P=) و افزایش معنی‌داری در میزان Vo2max گروه‌های تمرین-مکمل (001/0P=) و تمرین (001/0P=) نسبت به گروه‌های مکمل و کنترل مشاهده شد.

نتیجه­ گیری: استفاده از HIIT در جهت کاهش DPP4، مقاومت به انسولین، انسولین، گلوکز خون و نیز بهبود ترکیب بدنی و عملکرد هوازی پسران دارای اضافه‌وزن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of HIIT with Supplementation of Cinnamon on DPP4 Concentration, Insulin Resistance, BMI and Vo2max in Overweight Boys

نویسندگان [English]

  • Masoud Rahmati 1
  • Abdolreza Kazemi 2
  • Hadi Kerendi 3
  • Alireza Sheibak 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Dept of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran..
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
4 Department of Physical education and sport science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: Dipeptidyl peptidase‐4 (DPP4) is known to be an adipocin which associated with insulin resistance. Inhibition of DPP4 leading to increase the body's ability to control the blood glucose and increase fat oxidation. On the other hand, cinnamon stimulates the glucose uptake by activating the insulin receptor. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of High intensity interval training (HIIT) with supplementation of cinnamon on DPP4 concentration, insulin resistance, insulin, blood glucose, body fat percentage, BMI and Vo2max in overweight boys.
Methodology: The subjects subjects (age range: 18-16 years, height: 162-172 cm, weight: 51-61 kg and BMI: 29-25 kg/m2) were purposefully selected and randomly divided into four groups: Training, training-supplementation, supplementation and control. Training and training-supplementation groups completed HIIT for 6 weeks and 3 day/week. Each training session included 3 HIIT (4 minutes at 90% reserve heart rate) with 2 minutes of rest. Subjects in training-supplementation and supplementation groups consumed 3 capsules daily containing 380 mg of cinnamon. The values of DPP4, insulin resistance, insulin, blood glucose, body fat percentage, BMI and Vo2max were evaluated 48 hours ago and after the training program. Tow-way ANOVA were used for statistical analyzes.
Results: Significant decrease in the levels of DPP4 in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.004) groups, insulin resistance in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.001) groups, insulin in training-supplementation (P = 0.005) and training (P = 0.004) groups, glucose in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.002) groups and BMI values of training-supplementation (P = 0.008) and training (P = 0.001) groups was observed compared to supplementation and control groups. Also significant increase in the amounts of Vo2max was observed in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.001) groups compared to supplementation and control groups.
Conclusion: It is recommended that HIIT to be used for decreasing in DPP4, insulin resistance, insulin, blood glucose, and improving the body composition and aerobic performance of overweight boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high intensity interval training
  • Dipeptidyl Peptidase4
  • Cinnamon
  • Insulin Resistance
  • VO2max