بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و Vo2max پسران دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران،

10.22080/jaep.2019.14871.1801

چکیده

سابقه و هدف: دی پپتیدیل پپتیداز 4 (DPP4) یک آدیپوکاین مرتبط با مقاومت به انسولین است. مهار آن موجب افزایش توانایی بدن در کنترل قندخون و افزایش اکسیداسیون چربی می‌شود. از سوی دیگر، دارچین به وسیله فعال کردن گیرنده انسولینی باعث افزایش برداشت گلوکز می‌شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) همراه با مصرف دارچین بر غلظت DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) پسران دارای اضافه‌وزن بود.
مواد و روش‌ها: آزمودنی‌ها (دامنه سنی 18-16 سال، قد 172-162 سانتیمتر، وزن 61-51 کیلوگرم و BMI 29-25 کیلوگرم بر متر مربع) در گروه‌های تمرین، تمرین-مکمل، مکمل و کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تمرین به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته HIIT انجام دادند. هر جلسه تمرینی شامل سه وهله HIIT (چهار دقیقه با شدت 90% ضربان قلب ذخیره) با دو دقیقه استراحت بین هر دو وهله بود. گروه‌های مکمل، روزانه سه کپسول حاوی 380 میلی‌گرم دارچین مصرف می‌کردند. مقادیر DPP4، مقاومت انسولینی، انسولین، گلوکز ناشتا، درصد چربی، BMI و Vo2max، 48 ساعت پیش و پس از برنامه تمرینی ارزیابی شد. برای تحلیل‌های آماری از آزمون‌ تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد.
یافته‌ها: کاهش معنی‌داری در سطوح DPP4 گروه‌های تمرین-مکمل (001/0 P=) و تمرین (004/0 P=)، میزان مقاومت به انسولین گروه‌های تمرین-مکمل (001/0 P=) و تمرین (001/0 P=)، انسولین گروه‌های تمرین-مکمل (004/0 P=) و تمرین (005/0 P=)، گلوکز ناشتای گروه‌های تمرین-مکمل (001/0 P=) و تمرین (002/0 P=)، BMI گروه‌های تمرین-مکمل (008/0 P=) و تمرین (001/0 P=) و افزایش معنی‌داری در میزان Vo2max گروه‌های تمرین-مکمل (001/0 P=) و تمرین (001/0 P=) نسبت به گروه‌های مکمل و کنترل مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: استفاده از HIIT در جهت کاهش DPP4، مقاومت به انسولین، انسولین، گلوکز خون و نیز بهبود ترکیب بدنی و Vo2max پسران دارای اضافه‌وزن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of HIIT with supplementation of cinnamon on DPP4 concentration, insulin resistance, BMI and Vo2max in overweight boys

نویسندگان [English]

 • Masoud Rahmati 1
 • Abdolreza Kazemi 2
 • Hadi Kerendi 3
 • Alireza Sheibak 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Associate Prof, Dept of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Vali E Asr University, Rafsanjan, Iran.
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
4 Department of Physical education and sport science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: Dipeptidyl peptidase‐4 (DPP4) is known to be an adipokine which associated with insulin resistance. The purpose of this study was to investigate the effect of intensity interval training (HIIT) with supplementation of cinnamon on DPP4 concentration, insulin resistance, insulin, blood glucose, body fat percentage, BMI and Vo2max in overweight boys.
Methodology: The subjects were divided into 4 groups: Training, training-supplementation, supplementation and control. Training groups completed HIIT for 6 weeks. Subjects in supplementation groups consumed 3 capsules daily containing 380 mg of cinnamon. The values of DPP4, insulin resistance, insulin, blood glucose, body fat percentage, BMI and Vo2max were evaluated 48 hours before/after the training program.
Results: Significant decrease in the levels of DPP4 in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.004) groups, insulin resistance in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.001) groups, insulin in training-supplementation (P = 0.005) and training (P = 0.004) groups, glucose in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.002) groups and BMI values of training-supplementation (P = 0.008) and training (P = 0.001) groups was observed compared to supplementation and control groups. Also significant increase in the amounts of Vo2max was observed in training-supplementation (P = 0.001) and training (P = 0.001) groups compared to supplementation and control groups.
Conclusion: It is recommended that HIIT to be used for decreasing in DPP4, insulin resistance, insulin, blood glucose, and improving the body composition and aerobic performance of overweight boys.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HIIT
 • DPP4
 • Cinnamon
 • Insulin Resistance
 • VO2max

دوره 15، شماره 29
بهار و تابستان 1398
صفحه 7-8
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 08 دی 1397
 • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1397