اثر حاد فعالیت ورزشی تناوبی در آب معتدل، گرم و سرد بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار و پپتید YY در زنان جوان دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

سابقه و هدف:  هنگام انجام فعالیت ورزشی در دمای محیطی بالاتر و یا پایین‌تر از دمای طبیعی بدن، حفظ دمای مرکزی بدن مستلزم افزایش هزینه انرژی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر حاد فعالیت ورزشی تناوبی در آب معتدل، گرم و سرد بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار و پپتید YYبود.
مواد و روش­ها: در این پژوهش نیمه تجربی، 13 زن جوان دارای اضافه‌وزن به صورت تصادفی انتخاب شدند و سه جلسه فعالیت ورزشی تناوبی به مدت 40 دقیقه با شدت تقریبی 65 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در هر جلسه را در سه روز جداگانه در آب معتدل، گرم و سرد (به ترتیب در دمای ۲۵-۲۴، 5/37- 5/36 و 5/17-5/16 درجه سانتی‌گراد) انجام دادند. نمونه‌گیری خون، قبل و بلافاصله پس از هر جلسه انجام گرفت.
یافته‌ها: سطح گرلین آسیل‌دار متعاقب فعالیت در آب معتدل، گرم و سرد کاهش معناداری یافت (05/0≥P). همچنین کاهش معنادار سطح این پپتید متعاقب فعالیت در آب سرد نسبت به آب گرم مشاهده شد (05/0=P)، اما بین آب معتدل- گرم و آب معتدل-سرد تفاوت معنادار نبود (05/0<P). سطح پپتید YY نیز متعاقب فعالیت در آب معتدل، گرم و سرد افزایش معناداری یافت (05/0≥P) و این افزایش در آب سرد نسبت به آب معتدل بالاتر بود (04/0=P)، اما بین آب سرد- گرم و معتدل-گرم تفاوت معنادار نبود (05/0<P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد انجام فعالیت ورزشی در آب (مستقل از درجه حرارت آب) به‌ترتیب به‌واسطه کاهش و افزایش سطح هورمون‌های اشتها آور و ضد اشتها منجر به کاهش اشتها پس از فعالیت ورزشی می‌شود، اما از آن‌جا که دامنه این تغییرات در آب سرد بیش‌تر بود، انتظار می‌رود که اثرات ضد اشتهایی فعالیت در آب سرد شدیدتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute Effect of Interval Exercise in Temperate, Warm and Cold Water on Plasma Levels of Acylated Ghrelin and Peptide YY in Young Overweight Women

نویسندگان [English]

  • Atefeh Ghorbani 1
  • Marziyeh Saghebjoo 2
  • Mehdi Mogharnasi 2
  • Fereshteh Ahmadabadi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background& Purpose: Maintenance of the core temperature requires additional energy for thermoregulation during and after exercise if environmental temperatures are outside the thermoneutral zone, either below (cold) or above (warmth/heat). The purpose of this study was to investigate the acute effect of interval exercise in temperate, warm and cold water on plasma levels of acylated ghrelin (AG) and peptide YY.
Methodology: In this quasi-experimental study, 13 overweight young women were selected randomly and performed three sessions interval exercise at ~65% of VO2max for 40min in temperate, warm and cold water (24-25, 36.5-37.5 and 16.5-17.5° C respectively) on three separate days. Blood sampling was done before and after each session.
Results: The AG level decreased significantly after exercise in temperate, warm and cold water (P≤0.05). This peptide level also decreased significantly in cold water compared to warm water (P=0.05), but there was no significant difference between temperate-warm and temperate-cold water (P>0.05). The level of peptide YY increased significantly in temperate, warm and cold water (P≤0.05), and this increase higher than in cold water compared to temperate water (P=0.04), but there was no significant between clod-warm water and temperate-warm water.
Conclusions: It seem that exercise in water (independent of water temperature), due to decrease and increase the levels of appetite and anti-appetite hormones respectively, result in decrease appetite after exercise, but since the range of these changes was higher in cold water, it is expected that anti-appetite effects of exercise be more severe in cold water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interval exercise
  • Temperature stress
  • Acylated ghrelin
  • Peptide YY
  • Overweight