تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1α وUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نر C57BL/6

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران گروه زیست فناوری سلولی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان

3 دانشگاه اصفهان-دولتی

4 گروه زیست فناوری سلولی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان

10.22080/jaep.2019.14462.1776

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین استقامتی و رژیم غذائی بر بیان ژن Pgc1α و Ucp1 در بافت چربی موش‌های نر چاق و نرمال C57BL/6 می‌باشد. 48 سر موش نر C57BL/6 به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1. گروه تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب، 2. گروه تغذیه شده با رژیم غذایی کم چرب (به مدت 12 هفته). سپس هر دو گروه چاق و نرمال براساس میانگین وزنی برابر به چهار گروه تقسیم شدند: رژیم غذایی پرچرب-تمرین (HF-E)، رژیم غذایی پرچرب-بی تحرک (HF-S)، رژیم غذایی کم چرب-تمرین (LF-E)، رژیم غذایی کم چرب-بی تحرک (LF-S). موش‌های گروه تمرینی به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته، با سرعت متوسط 19 متر در دقیقه و به مدت 45 دقیقه، تحت تمرین روی تردمیل قرار گرفتند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش‌ها قربانی شدند. بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای جدا و برای اندازه گیری بیان Pgc1α و Ucp1 در نیتروژن مایع فریز شد و با استفاده از q-PCRبیان ژن کمی سازی و از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه در سطح 05/0˂p استفاده شد. نتایج نشان داد رژیم پرچرب منجر به افزایش معنی دار در سطوح Pgc1α در بافت چربی سفید زیرپوستی و چاقی منجر به کاهش معنی دار آن شده است. علاوه بر این، چاقی و تمرین استقامتی منجر به کاهش معنی دار بیان Pgc1α در بافت چربی قهوه ای شده است. همچنین بیان Ucp1 در گروه‌های چاق به طور معنی داری کمتر از گروه‌های نرمال بوده است (05/0˂p). نتایج نشان می‌دهد که سطوح Pgc1α و Ucp1 در بافت چربی زیرپوستی و قهوه ای موش‌های چاق به طور معنی دار کاهش می‌یابد که بیان‌گر اختلالات متابولیک در اثر چاقی می‌باشد. در حالیکه تمرین استقامتی منجر به افزایش بیان Pgc1α و Ucp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training and a high-fat diet on the expression of Pgc1α and Ucp1 In subcutaneous adipose and brown tissues of C57BL / 6 male mice

نویسندگان [English]

 • samaneh shirkhani 1
 • Mohammad Marandi 1
 • Fatemeh Kazeminasab 1
 • kamran ghaedi 2
 • fahimeh esfarajani 3
 • mohammadhossein nasr-esfahani 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran. Department of Cellular Biotechnology, Cell Sciences Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan, Iran.
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Department of Cellular Biotechnology, Cell Sciences Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the effect of eight-week endurance training and diet on the expression of Pgc1α and Ucp1 in adipose tissue of obese and normal C57BL / 6 mice. Accordingly, 48 male C57BL / 6 mice were randomly divided into two groups: high-fat diet group, low-fat diet group (12 weeks). Then, both obese and normal groups divided into four groups based on weight average: High-Fat diet Endurance (HF-E), High-Fat diet sedentary (HF-S), Low-Fat diet Endurance (LF- E), and Low-Fat diet sedentary (LF-S).Groups trained on treadmill for 8 weeks, 5 days a week, with 19 m/min for 45 minutes. 24h after the last training session, the mice were sacrificed. Subcutaneous and brown adipose tissue were isolated and frozen in liquid nitrogen to measure the expression of Pgc1α and Ucp1; using Q-PCR, for gene expression and two-way ANOVA (p˂0/05) as statistical analysis. The results showed that the high-fat diet caused significant increase in Pgc1α levels in the subcutaneous adipose tissue, while obesity resulted in a significant decrease in it. Additionally, obesity and training resulted in a significant reduction of Pgc1α expression in the brown adipose tissue. Also, the expression of Ucp1 in the obese groups was significantly lower than in the normal groups (p˂0/05). Also it was found that Pgc1α and Ucp1 levels were decreased significantly in the subcutaneous and brown adipose tissues of obese, indicating disorders due to obesity. Otherwise, training led to increase in the expression of Pgc1α and Ucp1 in the subcutaneous adipose tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • beige adipose tissue
 • brown adipose tissue
 • Endurance training
 • Pgc1α
 • Ucp1

دوره 15، شماره 29
بهار و تابستان 1398
صفحه 5-6
 • تاریخ دریافت: 23 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1397
 • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1397