بررسی اثر یک دوره 12 هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی در بیماران MS و تاثیری که بر عناصر و اجزای مختلف سیستم ایمنی دارد و کمبود اطلاعات در زمینه تمرینات ترکیبی، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره 12 هفته­ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود..
مواد و روش ها: به این منظور، تعداد 24 زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 20 تا50 ساله با درجه ناتوانی(EDSS) بین 2 تا 5  به صورت تصادفی در دو گروه گواه(12 نفر) و آزمایش(12 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین شامل12 هفته و 3جلسه در هفته( دو جلسه تمرین هوازی و یک جلسه تمرین مقاومتی) بود.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که در گروه تمرینی میزان لنفوسیت ها(0001/ 0 p=)، منوسیت ها(0001/ 0 p=) و نوتروفیل ها(003/ 0 p=) به طور معناداری افزایش یافتند، اما تغییر معنی­داری در شمار پلاکت ها(11/ 0 p=)، میزان گلبول های قرمز(34/ 0 p=)، هماتوکریت(08/ 0 p=) و BDNF (10/ 0 p=) مشاهده نشد. همچنین در گروه گواه نیز هیچ­گونه تغییر معنی­داری دیده نشد.

نتیجه گیری: به طور کلی می­توان گفت که انجام برنامه­های تمرین ترکیبی شامل وهله­های فعالیت هوازی و مقاومتی در 3 روز غیر متوالی در هفته، برای زنان مبتلا به MS سودمند بوده و پیشنهاد می­گردد. اما به نظر می رسد که برای اثر گذاری بیشتر تمرین، به ویژه بر شاخص های هماتولوژیک و نوروتروفیک، بهتر است بار تمرینات، بیشتر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of A 12-Week Resistance and Endurance Training on The Serum Levels BDNF, Hematological Factors and Some Immune System Indices in Women With Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mitra Khademosharie 1
  • Vahid Tadibi 2
  • Naser Behpoor 3
  • Mohammad reza Hamedinia 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
4 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Considering the positive effects of exercise in multiple sclerosis patients and the effect on the elements and components of the immune system and the lack of information in the field of combined training, The purpose of the present study was to investigate the effect of 12-week resistance and endurance training program on the serum levels BDNF, hematological factors and some immune system indices in women with multiple sclerosis
Methodology: Twenty four 20-to-50-year-old women with multiple sclerosis and a disability level of 2-5 as measured by EDSS (Expanded Disability Status Scale) were randomly assigned to two groups of control (12 patients) and experimental (12 patients). The participants received exercise training three sessions a week for 12 weeks (two sessions of aerobic training and one session of resistance training).
Results: The results showed a significant increase in Lymphocytes (p=0.0001), Monocytes (p=0.0001) and Neutrophils (p=0.003) in the experimental group but there was no significant change in the number of platelets (p = 0.19), red blood cells (p=0.34), hematocrit (p=0.08) and BDNF (p=0.10). Also no significant changes was observed in the control group.
Conclusions: The combined exercise training, including aerobic and resistance training, in three non-consecutive days per week is helpful for women with MS. However, it seems that a more intensive exercise training is more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concurrent training
  • Multiple Sclerosis
  • BDNF
  • Immune system