توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شاخص توده بدن و محیط کمر، چربی زیرپوستی را از بافت چربی احشایی که میزان زیادی با اختلال در عملکرد قلبی تنفسی مرتبط است، متمایز نمی‌کند. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی غیرتهاجمی آمادگی تنفسی (CRF) در مردان و زنان اصفهان و ارتباط احتمالی بین شاخص‌های جدید چاقی شکمی با CRF بود.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی روی افراد سالم 25 تا 65 سال اصفهان، مجموعا 248 آزمودنی شامل زنان و مردان با میانگین سنی زنان 39/11 ±50/ 37 و مردان 90/12 ± 99/41 به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. اطلاعات چاقی شکمی شامل شاخص شکل بدن (ABSI)، شاخص چاقی بدن (BAI)، نسبت کمر به لگن (WHR)، عملکرد قلبی تنفسی (حداکثر اکسیژن مصرفی به‌دست‌آمده از پروتکل‌های گام شمار و راکپورت و بروس) و فیزیولوژیک (فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب) جمع‌آوری شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین تعداد گامهای روزانه در زنان و مردان به ترتیب  6172  و 6341  که در هر دو گروه پایین‌تر از مقادیر طبیعی بوده است. در مقابل، شاخص‌های چاقی احشایی در دامنه بالایی مقادیر طبیعی در افراد با همان سن بود. بعلاوه، مقادیر Vo2max گام شمار به ترتیب 50/10 ± 58/30 و 91/8 ± 59/51 و Vo2max راکپورت06/14 ± 04/38و 51/13 ±13/43  و Vo2max  بروس  03/ 4± 45/ 32و 51/ 5± 26/44 به دست آمد که تقریباً در تمام شاخص‌های ترکیب بدنی به‌استثنای ABSI به‌طور منفی با VO2max برآورد شده به‌وسیله پروتکل‌های گام شمار و راکپورت مرتبط بود.
نتیجه‌گیری: داده‌های ما ضرورت گسترش مداخله‌هایی برای بهبود آمادگی جسمانی و پیشگیری از افزایش چاقی را مورد تأکید قرار می‌دهد. پژوهش طولی برای تائید ارتباط بالقوه علی بین این تغییرها موردنیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Description and Relationship of Cardiorespiratory Function and Body Composition Using Modern Methods in the Isfahan Men and Women

نویسندگان [English]

  • Validollah Dabidi-Roshan 1
  • Nafise Nasrollahi-Boroujeni 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Body mass index and waist circumference do not distinguish subcutaneous fat from visceral fat, which is associated with high levels of cardiovascular dysfunction. The aim of present study was to evaluate the non-invasive respiratory fitness (CRF) in men and women in Isfahan and the possible relationship between the new indicators of abdominal obesity with CRF.
Methodology: In a cross-sectional study on healthy subjects aged 25 to 65 years old in Isfahan, a total of 248 subjects were male and female with a mean age of 37.31 ± 11.39 men and 41.99 ±12.91 men volunteered for the study. Abdominal obesity data includes ABSI, BAI, WHR, cardiopulmonary function (maximum oxygen consumption derived from step by step protocols, rocket and Bruce) and physiological (systolic and diastolic blood pressure) and heart rate were collected and analyzed.
Results: The average number of daily steps in men and women was 6172 and 6341, respectively, which was lower in both groups than normal values. In contrast, visceral obesity indices were highly range than those in the same age group. In addition, pedometer Vo2max values were 30.58 ± 10.51, 59.59 ± 91.8 and Vo2max, respectively, were 38.04 ± 14.66, 43.13 ± 13.51, and Vo2max Bruce, and 32/45 ± 4/03 ,44/26 ± 5/51 It was found that almost all body composition indices other than ABSI were negatively related to VO2max by step-by-step protocols and rocket protocols.
Conclusion: Our data emphasizes the necessity to develop interventions to improve CRF and to prevent the increase of obesity. Longitudinal research will be required to confirm a potential link of causality between these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visceral Adiposity
  • Pedometer
  • VO2max
  • ABSI
  • Cardiorespiratory Fitness