تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت روی مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت‌های پارکینسونی 6-OHDA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری پارکینسون یک اختلال تخریب نورونی است که به وسیله نقص رفتاری، شناختی و بیوشیمیایی مشخص می شود. این مطالعه اثر تمرین استقامتی قبل از تزریق 6-OHDA را بر بیان PGC-1α، FNDC5 و BDNF بررسی می­کند.
مواد و روش­ها: در مطالعه حاضر، رت های پارکینسونی از طریق تزریق 6-OHDA به میزان 𝜇g8 در دسته میانی مغز قدامی با استفاده از دستگاه استریوتاکس ایجاد شدند. گروه های آزمایشی شامل 1. سالین، 2. 6-OHDA، 3. سالین + تمرین و 4. 6-OHDA + تمرین بودند (هر گروه= 8 رت). گروه های تمرین 2 هفته پس از جراحی، 14 روز متوالی دویدن روی نوارگردان را آغاز کردند. 4 هفته پس از تحریک با 6-OHDA/سالین بیان mRNA برای PGC-1α، FNDC5 وBDNF  در استریاتوم رت ها بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آنوای یک طرفه نشان داد که تزریق 6-OHDA (گروه پارکینسون)، سبب افزایش چرخش های نامتقارن ناشی از آپومورفین و کاهش معنادار در بیان mRNAهای مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF می شود. با اینحال، تمرین استقامتی در گروه پارکینسون+تمرین، این اختلالات را به طور معناداری کاهش می­دهد(p≤0/05).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که تمرین استقامتی می تواند اختلالات رفتاری و فیزیولوژیکی را در رتهای پارکینسونی کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short Endurance Training on PGC-1α/FNDC5/BDNF Signalling Pathway In 6-OHDA-Induced Parkinson’s Rats

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rezaee 1
  • Mohammad Marandi 2
  • Hojjatallah Alaei 3
  • Fahimeh Esfarjani 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background&Purpose: Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder that is characterized by impairment on behavioral, cognitive and biochemical. This study investigated the effect of endurance training after the 6-OHDA induction, on PGC-1α, FNDC5 and BDNF expression.
Methodology: In this study, Parkinson’s rats were made by 8𝜇g injection of 6-OHDA into the Medial Forebrain Bundle using stereotaxic. Experimental groups were: 1. Saline, 2. 6-OHDA, 3. Saline+training and 4. 6-OHDA+training (n=8). Training groups 2 weeks after surgery started 14 consecutive days treadmill running. 4 weeks after the induction with 6-OHDA/Saline, mRNA expression levels for PGC-1α, FNDC5 and BDNF were measured through one way ANOVA in the striatum of rats.
Results: It was found that exposure to the 6-OHDA (6-OHDA group), resulted in increasing in the apomorphine-induced rotational asymmetry and significant decrease in mRNAs expression of PGC-1α/FNDC5/BDNF signalling pathway. However, endurance exercise in 6-OHDA+training group reduces these disorders, significantly (p≤0/05).
Conclusion: It seems that the endurance training can reduce behavioral and physiological disorders in Parkinson’s disease

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apomorphine
  • Parkinson ’s disease
  • Training
  • PGC-1α