مقایسه سلامت جسمانی و روانی دانشجویان دختر ترم اول و ترم آخر تحصیلی دانشگاه های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر، به منظور مقایسه سلامت جسمانی و روانی دانشجویان دختر ترم اول و ترم آخر مقطع کارشناسی دانشگاه های تهران انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق 2000 دانشجوی دختر با میانگین قد 1/4 ± 162 سانتی متر و وزن 5/4 ± 59 کیلوگرم بودند که بوسیله نمونه گیری خوشه ای              چند مرحله ای از بین 9 دانشگاه دولتی واقع در شهر تهران انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو گروه دانشجویان ترم اول تحصیلی با میانگین سنی 1 ± 19 سال و دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی با میانگین سنی 2 ±  24 سال به تعداد مساوی ( هر گروه شامل 1000 نفر ) مورد گزینش قرار گرفتند. در این تحقیق جهت ارزیابی وضعیت جسمانی دانشجویان از آزمون شاخص توده بدن ((BMI و به منظور بررسی وضعیت روانی آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد گلدبرگ (آزمون GHQ) استفاده شد. روش آماری بکار رفته در این تحقیق تست t مخصوص گروه های مستقل بود که به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها در سطح معنی داری 05/0=α مورد استفاده قرار گرفت.  
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص توده بدن دانشجویان ترم آخر تحصیلی کمتر از میانگین  شاخص توده بدن دانشجویان ترم اول تحصیلی بوده است (94/231=  در برابر 33/212= ) و این تفاوت معنی دار بود که بیانگر وضعیت بهتر سلامت جسمانی دانشجویان دختر ترم آخر تحصیلی              نسبت به دانشجویان دختر ترم اول تحصیلی می باشد. همچنین میانگین نمره آزمون GHQ دانشجویان                   ترم آخر تحصیلی با میانگین نمره آزمون GHQ دانشجویان ترم اول تحصیلی دارای تفاوت معنی دار بود (89/151=  در برابر 72/102= ) و این نشان دهنده وضعیت بهتر سلامت روانی دانشجویان دختر ترم آخر تحصیلی نسبت به دانشجویان دختر ترم اول تحصیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-     آقا علی نژاد، حمید، 1382، هنجار یابی WHR، WC، BMI و درصد چربی بدن در مردان 30 تا  55 ساله شهر تهران، نشریه حرکت، شماره 16، 51-39.
2-     توماس، ریموند، 1381، روانشناسی ورزش، سروری یگانه، حسن، چاپ سوم، انتشارات سمت، 30-17.
3-     حداد، آ، 1375، بررسی ارتباط میان سلامت روانی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر ورزشکار و        غیر ورزشکار دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، 33-12.
4-     رجبی، حمید، 1383، هنجاریابی VO2max، درصد چربی و شاخص توده بدن دانشجویان 19 تا 25 ساله ایرانی، پژوهشکده تربیت بدنی، 88-79.
5-     رواسی، علی اصغر، 1383، هنجاریابی VO2max، درصد چربی و شاخص توده بدن زنان و مردان کارمند ایرانی، پژوهشکده تربیت بدنی، 76-61.
6-     صدیق سروستانی، رحمت الله، 1380، هم پژوهی و هم نویسی در ایران، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره 18، 121-103.
7-     فراست، روبن. ب، 1381، روانشناسی ورزش، علیجانی، عیدی، نوربخش، مهوش، تهران، سازمان تربیت بدنی، 19-12. 
8-     قراخانلو، رضا، 1383، هنجار یابی BMI، WC، WHR، WSR ، درصد چربی و ارتباط آنها با فعالیت بدنی در زنان 30 تا 55 ساله شهر تهران، نشریه المپیک، شماره 27، 51-39.
9-     کلود بوچارد، ری. جی شفارد، 1377، ورزش، آمادگی و تندرستی، گایینی، عباسعلی ، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، 42-26.
10-  کردی، محمدرضا، سیاهکوهیان، معرفت، 1383، آزمون های کاربردی آمادگی قلبی- تنفسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات یزدانی، 18-2.
11-  مزینی، هدی، 1374، بررسی میزان پراکندگی افسردگی در دو گروه دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، 160-157.
12-  هلالی زاده، معصومه، 1385، نقش دانشگاه آزاد اسلامی در ارتقاء وضعیت جسمانی و روانی دانشجویان دختر منطقه هشت، به سفارش دانشگاه آزاد اسلامی ، 37-11.
13-   American college of sports medicine. ACSM, 2004, Guidelines for Exercise Testing and presentation, 6th Ed, Philadelphia PA, Williams & Wilkins, 25-38.
14-   Berthouze, S, Martin, D, 2007, Relationship between mean habitual daily energy expenditure and maximal oxygen uptake, Med. Sci. Spo. Exer. Vol. 27, No. 8, p. 1170-1179.
15-   Bouchard, C, M. R, 2003, The effect of weekly endurance training program on adipose tissue, J. Metabolism. Vol. 33, No. 3.
16-   Deurenberg, P, 1998, Body mass index and percent body fat. A Meta analysis among different ethnic groups. Int. J. Obesity Related Metabolism Disorderies, 22: 1164-1171.
17-   Deustch, A, Fishman, H, 2006, The encyclopedia of mental health, VIII, U.S.A; Franklin Watts, Inc, 4(2):27.
18-   Fiegal, KM, 1988, Trends in body mass index and skin fold thickness with socioeconomic factors in young adult men. AM-J-Clin-Nutr; 48(3): 544-51.
19-   Gallagher, D, Deurenberg. P, 1996, How useful is body mass index for comparison of body fatness across age, sex and ethnic groups. AM.J. Epidemiology - 143; 228- 39.
20-   HANNAN, WG, 1995, Body mass index as an estimate of body fat, International Journal of eating disorders; 18: (1): 91-97.
21-   Jackson, A.S, Pollock, 2002, the effect of sex, age and race on estimating percentage body fat from body mass index; the heritage family study; 26(6);    789-96.
22-   Journal of ageing and physical activity, 2007, Human kinetics publishers;            4; 234-50.
23-   Kato, M, 1996, Body mass index (BMI) is reliable index to estimate obesity as a risk factor for deteriorating health. Tokusimal. J. exp. Med; 43(1-2): 1-6.
24-   Kordy, MN, 2003, A study of pattern body mass index (BMI) and prevalence of obesity in a Saudi population. Asia pac Public health; 8(2):59-65.
25-   Mac, Mahan, JR, 2001, The psychological benefits of exercise and the training on delinquent adolescents. Sports-Med; 9(6); 344-51.  
26-   Malek, MH, 2004, Validity of VO2max equations for aerobically trained males and females. Med science sports exercise; 14: 325-30.
27-   Nancy, Martin, Paniel, S, Salamon, Anita, 2005, Psychological and physiological benefits of passive and aerobic exercise in sedentary middle-aged women. Journal of nervous and mental desease; Vol. 179(9):573-574.
28-   Pelham, Thomas, W, Campagna, Philip, 1997, Benefits of exercise in psychiatric rehabilitation of persons with schizophrenia. Canadian journal of rehabilitation; Vol. 4(3): 159-168.
29-   Plante, Thomas, G, Rodin, Judith, 2002, Enhanced psychological health's. Current psychological- research & Review; Vol. (9)1 3-24.
30-   Read R. S. D, 2001, Over weight and obesity. Wahlgvist, M. L. [Ed]; 348.
31-   Revicki, DA, 2002, Relationship between body mass indices and measures of body adiposity. AM. J Public Health; 76(8): 922-4.
32-   Ross, WD, 1988, Relationship of the body mass index with skinfold, girth and bone breadths in Canadian men and women aged 20-70 years. AM J. Phys. Antropol; 77(2): 169-73.
33-   Shepard, R. J, 1994, Aerobic fitness – human kinetics. Publishers; 21; 124-153.
34-   Shvartz, E, Reibold, R. C, 1996, Aerobic fitness norms for males and females aged 6-75. Space and environmental medicine; 61: 3-11.
35-   Silva, John, M, Weinberg, Robert, 2001, Psychological foundation of sport.
36-   Sriram, TG, 2005, The general health questionnaire in India. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 24, 317-320.
37-   Susan, I, Barr, A, 1994, Practical use of body composition analysis in sport. Sport Med; 17(5): 277-82.
38-    Wang, J, 2004, Asians have lower body mass index (BMI) but higher percent body fat than do whites. AM J. Clin. Nutr. 60(1): 23-8.
39-   Washburn, Scales, J, Silts, K, 2006, VO2max estimation from a predictor equation, MED SCI Sports Exercise; 25(3): 327-33.