اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر تغییرات هماتولوژیک در دانشجویان تربیت‌‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه تربیت‌مدرس

2 کارشناس تربیت‌بدنی

3 متخصص علوم آزمایشگاهی

چکیده

هدف: نتایج تحقیقات بسیاری حاکی از آن است که تمرینات منظم هوازی و استقامتی موجب تغییرات هماتولوژیک خون می‌گردد. اما توافق کلی در خصوص تمرینات بی‌هوازی به ویژه مقاومتی وجود ندارد؛ اگر چه نتایج ضد و نقیضی نیز گزارش شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای شدید بر هماتولوژیک سرم در دانشجویان تربیت‌بدنی بوده است.
 
روش: بدین منظور 14 دانشجوی تربیت‌بدنی پس از فراخوان به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که دارای دامنه سنی (51/0   57/20 سال) ، وزن (01/5 25/78 کیلوگرم)، قد (22/0 ± 75/1 متر)، BMI (18/1 27/25 کیلوگرم بر مترمربع) بودند. از افراد خواسته شد تا یک تمرین دایره‌ای 10 حرکتی را برای سه دور متناوب بدون توقف در ایستگاه‌ها و فقط استراحت در دورها انجام دهند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای خونی WBC)، RBC، HGB، HCT، MCV، MCH، MCHC، PLT، RDW، PDW، MPV، P-LCR) به مقدار cc 10 خون از ورید بازویی گرفته شد. افراد حداقل 12 ساعت ناشتا بودند. کلیه اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری (10) SPSS پردازش و جهت مقایسه میانگین‌های قبل و بعد، از آزمون T همبسته استفاده شد. اختلافات میانگین‌ها در سطح (05/0 ≥ (α مورد قبول بود.
 
نتایج: در نهایت تغییرات معنی‌داری در WBC، MCV، PLT، RDW، MPV، P-LCR، RDW پلاسما پس از تمرین مشاهده گردید، علی‌رغم افزایش معنی‌دار در WBC، MCV، PLT، P-LCR، MPV و کاهش معنی‌دار در RDW، تغییرات  در RBC، HGB، HCT، MCH، MCHC، PDW معنی‌دار نبود. 
 
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که یک تمرین شدید مقاومتی با شرایط تحقیقی ما می‌تواند سبب تغییراتی در تعداد گلبول‌های سفید خون، تغییرات اندازه و حجم پلاکت‌ها و افزایش لخته‌سازی خون شود. این تغییرات احتمالا ً می‌تواند در اثر فشار ایجاد شده تمرین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a single Session of Weight-Circuit Exercise on Hematological changes of Physical education Students

نویسندگان [English]

  • Abbass Ghanbari-Niaki 1
  • Said-Morteza Tayebi 2
  • Fatemeh GhorbanAlizadeh-Ghaziani 3
  • Javad Hakimi
1 Department of Physical Education and sports Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Education and sports Sciences, Shomal university, Amol, Mazandaran Iran.
3 Specialist in Lab Sciences Amol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

 
It has been suggested that regular aerobic training is resulted to hematological changes. However, there is not a general agreement about the effect of a single session of weight circuit exercise. The purpose of this study was to investigate weight circuit exercise on hematological responses.
Fourteen physical education students (age 20.57 ± 0.51 years, 78.25 ± 5.01 in weight, 175± 2.2 cm in height, and 25.27± 1.18 kg/m2) volunteered to participate in the present study. Subjects were asked to perform nonstop weight circuit exercises (10exercise at 60% 1RM, 20s time for each, 3 circuits with 3min rest between circuits). Blood samples were taken at pre and immediately after exercise while the subjects were overnight fast (at least 12h). White blood cells (WBC) and its related variables red blood cells and its related variables, platelets (PLT), RDW, MPV, P-LCR, and PDW were measured. Data were analyzed by using paired sample student T-test. Data were given as a Mean ± SE. The differences were accepted at alpha £0.05. 
Significant changes were found in WBC counts, MCV, PLT, RDW, MPV, and P-LCR. RDW significantly decreased. Insignificant changes were observed in other mentioned variables.
The present findings indicate that single weight circuit exercise can be accounted as a stimulus for hematological responses. Further research need to clarify mechanisms which are involved such changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight-Circuit exercises
  • Hematological changes
  • Physical education students
  • Single session
1-  آقا علی نژاد، حمید.(1377)،" اثر ورزش روی سیستم ایمنی بدن "، المپیک: (6)1و2، ص ص17-3.
2-  طبرستانی، مجتبی.(1373)،" خون شناسی پزشکی"، سازمان چاپ و نشر مشهد.
3-   گا یینی، عباسعلی.(1380)،" بررسی تأثیر یک فعالیت بیشینه و یک فعالیت زیربیشینه بر عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار". حرکت: (10)، ص ص 135-125(نقل از بروس هود و همکاران 1975).
4-   مرتضوی زاده، محمد رضا؛ فراشی، علیرضا؛ معتمدزاده، حمیدرضا."RDW  شاخصی حساس در افتراق آنمی آهن"، اینترنت ISNA خبرگزاری دانشجویان ایران- یزد، سرویس بهداشت و درمان.
5-   ویدمن، گریسهایمر.(1381)،" فیزیولوژی انسان "، مترجمان: فرخ شادان و ابولحسن حکیمیان. ص125، انتشارات پیام(چاپ دهم، تهران).
6-   ویلمور،جک اچ؛ کاستیل، دیوید ال. (1384)،" فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی "، ترجمه دکتر ضیاء معینی و ... . ص100، انتشارات مبتکران(چاپ چهارم، تهران  جلد اول).
7-   هاویل، فتح ا.... ابراهیم، خسرو. اصلانخانی، محمدعلی.(1382)،"  تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال "، حرکت(17):43- 25. 
8-Ahmadizad S, el-Sayed MS. 2003{ The effects of graded resistance exercise on platelet aggregation and activation.}.  Med Sci Sports Exerc. Jun;35(6):1026-3
9-Ashendu M, Pyne DB, Parisotto R, et al. 1999{Can reticulocyte parameters be….. detecting iron deficient erytropoiesis in femaile athletes.}. J Sports Med Phy Fitness,:39(2),140-146
10-Boyadjiev N, Z Taralov. 2000{ Red blood cell Variables in highly trained Pubescent athletes: a comparative analysis}. Br J sports Med;34:200-204.
11-Dill BD, Costill DL. 1974{Calculation of percentage changes  in Volume of blood, plasma, and red cell in dehydration.}. J of Appl  physiol,:37, 247-248.
12-El-Sayed MS. 1998{Effects of Exercise and Training on Blood Rheology}.Sports Med  Nov; 26 (5): 281-292
13-El-Sayed MS. 1996{Effects of exercise on blood coagulation, fibrinolysis and platelet aggregation.}. Sports Med. Nov;22(5):282-98.
14-El-Sayed  MS, El-Sayed ZA, Ahmadizad S. 2004{ Exercise and Training Effects on Blood Haemostasis in Healthand Disease}. Sports Med; 34 (3): 181-200
15-El-Sayed MS, Nagia A and El-Sayed ZA. 2005{ Aggregation and Activation of Blood Platelets in Exercise and Training}. Sports Med; 35 (1): 11-22.
16-Fujitsuka Satoshi, et al. 2005{Effect of 12 week of strenuouse physical training on haemorheological change.}. Malitari Medicine, 170. 7:590.
17-Huey-June Wu, Kung-Tung Chen, Bing-Wu Shee, Huan-Cheng Chang, Yi-Jen Huang, Rong-Sen Yang. 2004{ Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters}. World J Gastroenterol   September 15;10(18):2711-2714.
18-Karakoc Y, Duzova H, Polat A,  Emre MH, Arabaci I. 2005{Effect of training period on hamorheological variables in regularly trained footballers}. Br J Sports Med;39:e4.]
19-MacIntyer D.L, Reid W.d, et al. 1996{ presence of WBC ,decreased strength and delayed soreness in muscle after eccentric exercise}. J Appl Physiol 80:1006,.[abstract].
20-Mackinnon L, et al. 1997{Hormonal, immunological, and hematological responses to intensified training in elite swimmers.}. Medicine & Science in Sports & Exercise. 29(12):1637-1645, December
21-Mujika I, Padilla S, Geyssant A, Chatard JC. 1997{Hematological Responses to Training and Taper in Competitive Swimmers: Relationships with Performance}. Archives of Physiology and Biochemistry, / August:105(4): 379 – 385
22-Natale Valeria Maria; Ingrid koren Brenner; Andrei Ion Moldoveanu; Paris Vasiliou ; Pang shek; Roy Jesse Shephard. 2003{Effect of three different types of exercise on blood leukocyte count during and following exercise}. Sao Paulo Med J / Rev Paul Med;121(1), 9-14.
23-Nemet D, Mills PJ, Cooper DM. 2004{Effect of intense wrestling exercise on leucocytes and adhesion molecules in adolescent boys}. Br J sports Med;38:154-158.
24-Suzuki M, Nakakji SH, Umeda T, Shimoyama T , Mochida N, Kojinae A, Mashiko T, and Sugaware K. 2003{Effect of weight reduction on neutrophil phagocytic activity and oxidative burst activity in female judoists}. luminescence;18:214-217.
25-Yilmaz MB, et al. 2004{mean platelet volume and exercise stress test}. J of Thrombosis and Thrombolysis;17(2), 115-120.
26-Zbigiew szygula. 1990{Erythrocyte system under the influence of physical exercise and training". Sports Medicine 1(3):181-197.