بررسی سبک های مدیریت تعارض و رهبری مدیران تربیت بدنی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف پژوهش بررسی و مقایسه سبک های مدیریت تعارض و رهبری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و مدیران ادارات تربیت بدنی استان مازندران بود.جامعه آماری این پژوهش مدیران ادارات تربیت بدنی به تعداد 17 نفر و مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش به تعداد 32 نفر تشکیل می شد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد سبک رهبری لوتانز و پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت تعارض پوت نام [1] و ویلسون [2] به ترتیب با اعتبار 89%= و 87%= بود.برای تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استیودنت در سطح (p‹0.05) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سبک های مدیریت تعارض مورد استفاده هر دو گروه به طور مشترک به ترتیب شامل  سبک تشریک مساعی، مصالحه ، مدارا بود که تفاوت معنی داری بین آمها مشاهده نگردید. اما سبک های احتراز و تسلط در مدیران تربیت بدنی به ترتیب ازاولویت بعدی برخوردار بود، در حالیکه در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سبک های تسلط و احتراز اولویت های بعدی را تشکیل می دادند. سبک های رهبری مورد استفاده هر دو گروه به طور مشترک به ترتیب شامل سبک سازمان گرایی و سبک انسان گرایی بود. با اینکه سبک سازمان گرایی در هر دو گروه سبک غالب بود ولی بین سبک سازمان گرایی این دو گروه تفاوت معنی داری در داشت(p‹0.05). بین سبک سازمان گرایی و سبک های مدیریت تعارض در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش رابطه معنی داری وجود نداشت؛اما در سبک رهبری انسان گرایی رابطه معنی داری در با سبک تشریک مساعی وجود داشت(p‹0.05). همچنین در مورد مدیران ادارات  تربیت بدنی  نه فقط بین سبک سازمان گرایی و سبک های مدیریت مصالحه در(p‹0.05) رابطه معنی داری وجود دارد ،بلکه در سبک رهبری انسان گرایی رابطه معنی داری با سبک تشریک مساعی(p‹0.05)، و با سبک مصالحه (p‹0.01) و سبک مدیریت مدارا در (p‹0.01) مشاهده گردید.
این پژوهش رابطه معنی داری بین سبک مطلوب رهبری (انسان گرایی)با سبک های مطلوب مدیریت تعارض ( سبک تشریک مساعی(p‹0.05)، سبک مصالحه(p‹0.01) ، و سبک مدارا(p‹0.01))نشان داد.[1] L. L .Putnam


[2] C.Wilson

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Conflict Management styles And leadership styles of Physical Education Managers In Mazandaran Province .

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein Razavi 1
  • Shadmehr Mirdar 1
  • Reza Oshkoh taheri 2
چکیده [English]

The objective of this research is the comparison on  Conflict Management style And leadership style of Physical Education Managers In Education Office And In Physical Education Office In Mazandaran Province. The method of study is as descriptive research. The gathering of data to be through a questionnaire. The questionnaire reliability and validity were achieved at researcher and others. (Fred Luthans & OCCI[1] standard questionnaire) to do so , 17 Physical Education Managers In Education Office and 32 Physical Education Managers In Physical Education Office were selected to population. Both the Conflict Management style and leadership style questionnaire were perfected to objectives.
Data analysis were done using descriptive statistics and Independent Sample Test, T tests.
For the analysis of data is used to spss (13) and Excel 2003 soft ware . The following results were obtained:
1) There are a relation between Conflict Management style And leadership style of Physical Education Managers In Physical Education Office (P2) There are a relation between Conflict Management style And leadership style of Physical Education Managers In Education Office (P3) There are no significant difference between Conflict Management style in  Physical Education Managers (P4) ) There are a significant difference between leadership style in  Physical Education Managers (P 
Key words: Conflict Management styles , Employee-oriented leadership style , task-oriented leadership style.[1] Organizational Communication Conflict Instrument  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict Management styles
  • Employee-oriented leadership style
  • task-oriented leadership style
-الوانی  ، سید مهدی ،(1383)  ، مدیریت عمومی ،  چاپ بیست ودوم،  تهران،  نشر نی.
2-احمد آبادی، نیلی، 1369، بررسی سبک رهبری معلمان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
3-ایزدی یزدان آبادی ، احمد ؛(1379)، مدیریت تعارض،  چاپ اول ، تهران ، دانشگاه امام حسین.
4- بزرگی ، شکرالله، 1377، بررسی تاثیر سابقه مدیریت ، سطح تحصیلات و جنسیت مدیران را بر روش های حل تعارض در مدارس ابتدایی شیراز،  پایان نامه کارشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
5-پورمقدس ، علی ؛ (1367)،  روانشناسی اجتماعی ، چاپ دوم،  اصفهان ، انتسارات مشعل.
6-سخایی قلعه رود خانی ، ابوطالب؛ 1378 ،‌بررسی سبک های مدیریت تعارض در مدیران دبیرستان ها ،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی .
7-خسروی زاده، اسفندیار، 1375 ، بررسی رابطه بین سبک رهبری و خصوصیات شخصی مدیران تربیت بدنی موسسات آموزش عالی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه تهران
8-صدیق سروستانی ،رحمت اله ،(1374) ، مدیرت و رهبری در ورزش، چاپ اول ، تهران ، انتشارات کمیته ملی المپیک.
9-رابینز استفن ،(1374) ،  مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارسیان ، اعرابی سیدمحمد، چاپ اول ، تهران ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، جلد دوم
10-ممی زاده، جعفر ، 1374 ، مدیریت تعارض سازمانی ، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد، تهران ، دانشگاه آزاد، شماره های 26 و27 پاییز و زمستان ، آزاد، تهران
11-م.کوزان ، کمیل ، 1371، تاثیرات فرهنگ بر شیوه اداره تعارض های درون پرسنلی و مقایسه مدیران اردنی ، ترکی و آمریکایی ، ترجمه حضوری ، محمدجواد، مجله دانش مدیریت ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران شماره 18 پائیز ، صص 74-78
12- میر کمالی ، سید محمد ، 1371،  مدیریت تعارض ، مجله دانش مدیریت ،دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران ، شماره 19 .
13-ووست . دبورا ؛ (1381) ،  مبانی تربیت بدنی و ورزش ، ترجمه احمد آزاد، جاپ سوم  ، تهران ، انتشارات نور .
14-یزدان آبادی،  احمد ،1374،  بررسی سبک های مدیریت تعارض در مدارس راهنمایی پسرانه تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
15 Cetin  munewer ,Olcum, 2004 , Conflict management style of university  academics and high schoolo teacher ,  Journal of American Academyof Business Cambrige, Vol 5 , Issue 1/5 , P 325.
16 Dilaver Tengilinaglu , Adnan Kisa, 2005 , Cnflict Management in Public University Hospitals , Healh Care Manager, Vol 24 , Issue 1 , P55-60 . Lippincott Williams &Wilkins .Inc.
17 Fisher , Williams Koue ,  Clen , "Conflict Management" Jornal library Administration  and Management , V5 , N3 , 1991 , Ej 428912.
18 k.w.Thomas, (1992), Conflict And Nagotiotion Processes In Organization .PP.651 –717 . In Hand Book of Industrial And Organizational Psychology, Vol.3,2nded ,
19 Kozan , Kamil , 1989 , " Cultural Influence on Style of Handling Inter Personal Conflict …. In Human Relations " Vol 42 , No 8 .
20 Hall , Eric and C. Hall , 1988 , " Human Relation In Education " , Vol 1
21 Luthans , Fred , 1989, " Organization Behavior " , 5 nd .Ed ( newyork , McGraw Hill ).
22 Owens, Laurence , Sex and age differences in victimisation and  conflict resolution  among adolescents in a south Australian school , Aggressive Behavior; Jan2005, Vol. 31 Issue 1, p1, 12p, 3 chart
23 Rabbins, Stephan, " Organization Behavior " , Fifth Edition , Hall ,  1991
24 Slabbert ,A .D. 2004 ,Conflict Management In Traditional Organisations. Social Seience Journal ,  Vol 41 , Issue 1 , P 83 , 10 P.