اثر یک وهله فعالیت درمانده ساز تداومی بر پاسخ های پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسید انتی کل سرم موش های آزمایشگاهی ویستا ر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی

3 دانشیاردانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

تولید گونه های اکسیژنی فعال (ROS)[1] به عنوان رادیکال های آزاد، با ایجاد استرس اکسایشی پس از فعالیت بدنی، منجربه به آسیب های مختلف ساختاری سلول می شود. هدف تحقیق حاضر این بودمشخص کند آیا یک وهله فعالیت دویدن تداومی در موش های ویستا ر منجربه تغییر پاسخ مالوندئید آلدئید[2] (MDA)(شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) می شود؟ آیا سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی در صورت فعال شدن، می تواند تغییری در استرس اکسایشی ایجاد کند؟ به همین منظور تعداد 14 موش ویستا ر پس از جلسات آشنایی با نوار گردان به مدت دو هفته که از راه رفتن سبک شروع شد و به تدریج به سرعت 10 متر بر دقیقه افزایش یافت، به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی، یک پروتکل یک جلسه ای دویدن تداومی درمانده ساز با سرعت 20متر بر دقیقه روی شیب 5%انجام دادند. شدت این فعالیت معادل 70% حداکثر اکسیژن مصرفی است.خون گیری از هر دو گروه ،12 ساعت بعد از فعالیت انجام شد و شاخص های استرس اکسایشی و انتی اکسیدانتی(مالوندئید آلدئیدMDA و ظرفیت آنتی اکسیدانتی [3]TAC ) در سرم اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق در دو گروه کنترل وتجربی نشان داد شاخص MDA پس از فعالیت تداومی درمانده ساز به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش می یابد (P[1] -Reactive oxygen species


[2]-malondialdehyde


[3] - total antioxidant capacity

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a single exhaustive endurance exercise session on the lipid peroxidation and serum total antioxidant capacity in wistar rats

نویسندگان [English]

  • Sirous Choubine 1
  • Ebrahim Javadi 2
  • Tourandokht Aminian 3
  • Ali asghar Ravasi 4
4 .
چکیده [English]

 
Production of the reactive oxidative species (ROS) as free radicals resaults in oxidative stress and therefore cell structural damage following the exercise. This study aimed to investigate the effect of a single endurance exercise session on the lipid peroxidation biomarker, malondealdehyde (MDA) and serum total antioxidant capacity (TAC) in wistar rats. Thus 14 wistar rats aged 4 month were assigned randomly into one of 2 groups: rest (n=7), and endurance exercise (n=7). All groups were subjected a familiarization treadmill protocol for two weeks that started with walking and progress to the running speed 10 m/min. Finally, rats in endurance exercise group exercised at 70%vo2max. The running speed were 25 m/min at a gradient 5% in endurance group. Blood samples taken following the exercise from rested and exercised groups.  Serum total antioxidant capacity (TAC) and serum malondealdehyde (MDA), were measured. Results showed: The MDA increased significantly following endurance exercise in the endurance group compare to the rest group (p</01). The TAC increased significantly following endurance exercise in the endurance group compare to the rest group (p</05).