اثر درجات مختلف صافی کف پا بر تعادل ایستا و پویای پسران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی داانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف :حفظ تعادل در فعالیت­های روزمره و عملکردهای مطلوب ورزشی لازم و ضروری می­باشد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه تعادل پویا و ایستای پسران دارای درجات مختلف ناهنجاری کف پای صاف با گروه کنترل می­باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی 34 نفر دانش آموز پسر در دامنه سنی 14-18سال با درجات مختلف صافی کف پاوبه صورت در دسترس انتخاب و در سه گروه کنترل (10نفر با میانگین سن 94/0±00/16 سال، قد 73/6±70/172 سانتی­متر، وزن 45/7±5/57  کیلوگرم) گروه با افت ناوی کم (14نفر با میانگین سن 65/0±5/15سال، قد 37/8±57/169سانتی­متر، وزن 14/12±78/60 کیلوگرم) و گروه با افت ناوی شدید (10نفر با میانگین سن 19/1±10/15 سال، قد 29/8±20/158 سانتی­متر، وزن14/11±70/46 کیلوگرم)  سازماندهی شدند.آزمودنی­ها هیچ­گونه آسیب­دیدگی در اندام تحتانی، آسیب سر و بیماری­های مؤثر بر تعادل را نداشتند.آزمودنی‌ها براساس شاخص افت ناوی در این گروه‌ها دسته‌بندی شدند. تعادل پویا و ایستا به ترتیب با آزمون تعادلی ستاره (SEBT) و تست لک لک ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در محیط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند. سطح معناداری برابر  05/0  در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: یافته­های این پژوهش نشان داد که دو گروه دارای ناهنجاری کف پای صاف در مقایسه با گروه کنترل تعادل کمتری داشتند ولی بین دو گروه کف پای صاف در هیچ یک از مقایسه‌ها اختلاف معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که وجود ناهنجاری کف پای صاف ، عاملی موثر در کاهش تعادل به شمار می­آید، ولی افزایش مقدار صافی کف پا باعث کاهش بیشتر تعادل در این پژوهش نشد.

کلیدواژه‌ها


##Riemann BL, and GuskiewiczKM .2000. Effects of mild head injury on postural stability measured through clinical balance testing. Journal of athletic training.35:19.##Allum JH, Hongger F and Schicks H.­1992. Vestibular proprioceptive modulation of postural synergies in normal subjects. Journal of vestibular research: equilibrium & orientation 3: 59-85##Nashner LM, Black FO, and Wall, CIII. 1982. Adaptation to altered support and visual conditions during stance: patients with vestibular deficits. The Journal of Neuroscience. 2: 536-544.##Winter DA, Prince F, Stergiou P, and Powell C. 1993. Medial-lateral and anterior-posterior motor-responses associated with center of pressure changes in quiet standing. Neuroscience Research Communications, 12:141-148.##Horak FB, and Nashner LM. 1986. Central programming of postural movements: adaptation to altered support-surface configurations. Journal of neurophysiology. 55:1369-1381.##Brown LA, Shumway-Cook A, and Woollacott MH. 1999. Attentional demands and postural recovery: the effects of aging. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 54:165-171.##Khodavesi H, Anbarian M, Farahpour N, Sazvar A, Jalalvand A. 2009. The effect of pescavus and pesplanus deformity on dynamic stability of adolescent girls. Research on sport sciences. 23:112-119.##Cote KP, Brunet II ME, Gansneder BM, and Shultz SJ. 2005. Effects of pronated and supinated foot postures on static and dynamic postural stability. Journal of athletic training, 40:41.##Hertel J, Gay MR, and Denegar CR. 2002. Differences in postural control during single-leg stance among healthy individuals with different foot types. Journal of athletic training. 37:129.##San Tsung BY, Zhang M, Fan YB, and Boone DA. 2003. Quantitative comparison of plantar foot shapes under different weight-bearing conditions. Journal of rehabilitation research and development. 40:517.##Razeghi M, and Batt ME. 2002. Foot type classification: a critical review of current methods. Gait & posture. 15:282-291.##Arnold JA, Coker TP, and Micheli RP. 1977. Anatomical and physiological characteristics to predict football ability at the University of Arkansas. Journal of the arkansas medical society.74:253-260.##Tsai LC, Yu B, Mercer VS, and Gross MT. 2006. Comparison of different structural foot types for measures of standing postural control. Journal of Orthopaedic& Sports Physical Therapy.36:942-953.##Walker M, and Fan HJ. 1998. Relationship between foot pressure pattern and foot type. Foot & ankle international. 19:379-383.##Picciano AM, Rowlands MS, and Worrell T. 1993. Reliability of open and closed kinetic chain subtalar joint neutral positions and navicular drop test. Journal of Orthopaedic& Sports Physical Therapy. 18:553-558.##Bressel E, Yonker JC, Kras J, and Heath EM. 2007. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. Journal of athletic training. 42:42##Smith J, Szczerba JE, Arnold BL, Perrin DH, and Martin DE. 1997. Role of hyperpronation as a possible risk factor for anterior cruciate ligament injuries. Journal of athletic training. 32:25.##
دوره 12، شماره 23
اردیبهشت 1395
صفحه 153-160
  • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1395