نویسنده = محمد حیدری
تعداد مقالات: 1
1. اثر فعالیت مقاومتی با فواصل استراحتی متفاوت بر سطوح آیریزین سرم و لاکتات خون در پسران چاق

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-137

محمد حیدری؛ وحید تادیبی؛ رستگار حسینی