نویسنده = فرزانه ساکی
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد


4. ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 193-204

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزداه؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد؛ میلاد پیرعلی