تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلات هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: والگوس داینامیک زانو یک الگوی حرکت غیرطبیعی است که با حرکت رو به داخل زانوها حین فعالیت­های تحمل وزن مشخص می­شود. کاهش قدرت عضلات هیپ با افزایش والگوس زانو ارتباط دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک بر  قدرت عضلات هیپ زنان مبتلا به والگوس داینامیک زانو بود.
روش تحقیق: در این کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده، 26 زن دارای والگوس داینامیک زانو به ­صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. قدرت عضلات اکستنسور، ابداکتور و اکسترنال روتیتور هیپ با استفاده از نیروسنج دیجیتال اندازه­گیری شد. در طول هشت هفته گروه کنترل تنها در فعالیت‌های عادی دانشگاه شرکت داشتند، در صورتی­که گروه تجربی در کنار تمرینات روتین، به­مدت هشت هفته در تمرینات پلایومتریک شرکت کردند. از مدل ترکیبی تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری برای تحلیل داده­ها استفاده شد (05/0 ≥P).
یافته‌ها: پس از اجرای برنامه مداخله، قدرت عضلات اکستنور (003/0P=، 367/18F=)، ابداکتور (000/0P= ، 271/23F=) و اکسترنال روتیتور هیپ (001/0P= ، 631/14F=) در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر شواهدی مبنی بر اثر مثبت تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلات هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو ارائه داد، از این رو با توجه به نتایج این تحقیق می­توان گفت هشت هفته تمرینات پلایومتریک در زنان ورزشکار با والگوس داینامیک زانو می­تواند عوامل خطر قابل تعدیل آسیب ACL را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks Plyometric Training on Hip Strength in Female Athletes with Dynamic Knee Valgus

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Saki 1
  • Maryam Madhoosh 2
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Sport Science Faculty, Bu -Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Sport Science Faculty, Bu -Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background and aim: Dynamic knee valgus (DKV) is an abnormal movement pattern that is characterized by excessive medial movement of knees during weight bearing activities. Reducing the strength of hip muscles is associated with an increase in knee valgus. The aim of this study was to investigate the effect of plyometric exercises on strength of hip muscles in female with dynamic knee valgus.
Methods: In this randomize controlled trial, 26 female with dynamic knee valgus were randomly assigned into experimental and control group. Hip extensor, abductor and external rotator strength have been measured using digital dynamometer. During 8 weeks, the experimental group participated in plyometric exercises, but the control group participated only in their routine training sessions. Data were analyzed by Mixed Repeated Measures ANOVA (p≤.05).
Results: The results of study showed hip extensor (F=18.367, P=0.003), abductor (F=23.271, P=0.000) and external rotator (F=14.631, P= 0.001) was improved in experimental group compared to the control.
Conclusion: The results of this study provide evidence of the positive effect of plyometric exercises on the hip strength in female athletes with dynamic knee valgus. Therefore, according to the results of this study, we can say that eight weeks of plyometric exercises in female athlete with knee dynamic valgus can decrease the modifiable risk factor of ACL injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic knee valgus
  • Plyometric training
  • Hip strength
  • Knee injury