تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلات هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: والگوس داینامیک زانو یک الگوی حرکت غیرطبیعی است که با حرکت رو به داخل زانوها حین فعالیت­های تحمل وزن مشخص می­شود. کاهش قدرت عضلات هیپ با افزایش والگوس زانو ارتباط دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک بر  قدرت عضلات هیپ زنان مبتلا به والگوس داینامیک زانو بود.
روش تحقیق: در این کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده، 26 زن دارای والگوس داینامیک زانو به ­صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. قدرت عضلات اکستنسور، ابداکتور و اکسترنال روتیتور هیپ با استفاده از نیروسنج دیجیتال اندازه­گیری شد. در طول هشت هفته گروه کنترل تنها در فعالیت‌های عادی دانشگاه شرکت داشتند، در صورتی­که گروه تجربی در کنار تمرینات روتین، به­مدت هشت هفته در تمرینات پلایومتریک شرکت کردند. از مدل ترکیبی تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری برای تحلیل داده­ها استفاده شد (05/0 ≥P).
یافته‌ها: پس از اجرای برنامه مداخله، قدرت عضلات اکستنور (003/0P=، 367/18F=)، ابداکتور (000/0P= ، 271/23F=) و اکسترنال روتیتور هیپ (001/0P= ، 631/14F=) در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر شواهدی مبنی بر اثر مثبت تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلات هیپ در زنان ورزشکار دارای والگوس داینامیک زانو ارائه داد، از این رو با توجه به نتایج این تحقیق می­توان گفت هشت هفته تمرینات پلایومتریک در زنان ورزشکار با والگوس داینامیک زانو می­تواند عوامل خطر قابل تعدیل آسیب ACL را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks Plyometric Training on Hip Strength in Female Athletes with Dynamic Knee Valgus

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Saki 1
  • Maryam Madhoosh 2
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Sport Science Faculty, Bu -Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Sport Science Faculty, Bu -Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background and aim: Dynamic knee valgus (DKV) is an abnormal movement pattern that is characterized by excessive medial movement of knees during weight bearing activities. Reducing the strength of hip muscles is associated with an increase in knee valgus. The aim of this study was to investigate the effect of plyometric exercises on strength of hip muscles in female with dynamic knee valgus.
Methods: In this randomize controlled trial, 26 female with dynamic knee valgus were randomly assigned into experimental and control group. Hip extensor, abductor and external rotator strength have been measured using digital dynamometer. During 8 weeks, the experimental group participated in plyometric exercises, but the control group participated only in their routine training sessions. Data were analyzed by Mixed Repeated Measures ANOVA (p≤.05).
Results: The results of study showed hip extensor (F=18.367, P=0.003), abductor (F=23.271, P=0.000) and external rotator (F=14.631, P= 0.001) was improved in experimental group compared to the control.
Conclusion: The results of this study provide evidence of the positive effect of plyometric exercises on the hip strength in female athletes with dynamic knee valgus. Therefore, according to the results of this study, we can say that eight weeks of plyometric exercises in female athlete with knee dynamic valgus can decrease the modifiable risk factor of ACL injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic knee valgus
  • Plyometric Training
  • Hip strength
  • Knee injury
##Numata H, Nakase J, Kitaoka K, Shima Y, Oshima T, Takata Y, et al. Two-dimensional motion analysis of dynamic knee valgus identifies female high school athletes at risk of non-contact anterior cruciate ligament injury. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2018; 26(2):442-7.##Swart E, Redler L, Fabricant PD, Mandelbaum BR, Ahmad CS, Wang YC. Prevention and screening programs for anterior cruciate ligament injuries in young athletes: a cost-effectiveness analysis. The Journal of bone and joint surgery American volume. 2014; 96(9):705. ##Powers CM. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2010; 40(2):42-51. ##Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Heidt Jr RS, Colosimo AJ, McLean SG, et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. The American journal of sports medicine. 2005; 33(4):492-501. ##Sigward SM, Ota S, Powers CM. Predictors of frontal plane knee excursion during a drop land in young female soccer players. Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2008; 38(11):661-7. ##Simoneau, G. Kinesiology of walking. In: Neumann DA, eds. Kinesiology of the Musculoskeletal System. 2002, St Louis, MO: Mosby Inc. p523– 569. ##Lawrence RK, Kernozek TW, Miller EJ, Torry MR, Reuteman P. Influences of hip external rotation strength on knee mechanics during single-leg drop landings in females. Clinical Biomechanics. 2008;23(6):806-13##Nagai T, Sell TC, House AJ, Abt JP, Lephart SM. Knee Proprioception and Strength and Landing Kinematics During a Single-Leg Stop-Jump Task. Journal of Athletic Training. 2013;48(1):31-8. ##Saki, F., R. Rajabi and F. Tabatabaei. Relationship between hip and knee strength and knee valgus angle during drop jump in elite female athletes. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal. 2014; 4(1): 39-46. ##Geiser, C., K.M. O'connor, and J.E. Earl. Effects of isolated hip abductor fatigue on frontal plane knee mechanics. Medicine & Science in Sports & Exercise.2010; 42 (3): 535-545. ##Kagaya, Y., Y. Fujii, and H. Nishizono. Association between hip abductor function, rear-foot dynamic alignment, and dynamic knee valgus during single-leg squats and drop landings. Journal of Sport and Health Science.2015; 4(2):182-187. ##Bell, D.R., D.A. Padua, and M.A. Clark. Muscle strength and flexibility characteristics of people displaying excessive medial knee displacement. Archives of physical medicine and rehabilitation.  2008; 89 (7):1323-1328##Chimera NJ, Swanik KA, Swanik CB, Straub SJ. Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance in female athletes. Journal of athletic training. 2004; 39(1):24-31##Routhan T, Rana A, editors. Effect of 8 Weeks Plyometric Training on Selected Motor Abilities of Female Taekwondo Players. UGC Sponsored 2nd National Conference On Latest Trends in Health and Physical Education 14th-15th Feb, 2017. ##Whitehead MT, Scheett TP, McGuigan MR, Martin AV. A Comparison of the Effects of Short-Term Plyometric and Resistance Training on Lower-Body Muscular Performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2018; 32(10):2743-9. ##Herrington, L. The effects of 4 weeks of jump training on landing knee valgus and crossover hop performance in female basketball players." The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010; 24(12): 3427-3432. ##Hollman JH, Ginos BE, Kozuchowski J, Vaughn AS, Krause DA, Youdas JW. Relationships between knee valgus, hip-muscle strength, and hip-muscle recruitment during a single-limb step-down. Journal of sport rehabilitation. 2009; 18(1):104-17. ##De Marche Baldon, R., D. F. M. Lobato, A. P. Yoshimatsu, A. F. dos Santos, A. L. Francisco, P. R. P. Santiago and F. V. Serrão. Effect of plyometric training on lower limb biomechanics in females." Clinical Journal of Sport Medicine. 2014; 24(1): 44-50. ##Claiborne, T.L., et al. Relationship between hip and knee strength and knee valgus during a single leg squat. Journal of applied biomechanics. 2006; 2 (1): 41-50##.Goto, S. The effects of an integrated exercise program on lower extremity biomechanics in females with medial knee displacement. The University of North Carolina at Chapel Hill.2015. ##Myer GD, Ford KR, Brent JL, Hewett TE. The effect of plyometric vs. dynamic stabilization and balance training on power, balance, and landing force in female athletes. J Strength Cond Res. 2006; 20(2): 345-53. ##Bonacci J, Green D, Saunders PU, Franettovich M, Blanch P, Vicenzino B. Plyometric training as an intervention to correct altered neuromotor control during running after cycling in triathletes: a preliminary randomized controlled trial. Physical Ther Sport. 2011; 12(1): 15-21. ##Abass AO. Correlational effects of plyometric training on leg muscle strength, endurance and power characteristics of Nigerian university undergraduates. Int J African Am Studies. 2005; 4(1): 42-52. ##De Villarreal ES, Requena B, Newton RU. Does plyometric training improve strength performance? A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport. 2010; 30:13(5):513-22. ##Aagaard P. The use of eccentric strength training to enhance maximal muscle strength, explosive force (RDF) and muscular power-consequences for athletic performance. The Open Sports Sciences Journal. 2010; 3(5):52-55. ##Luebbers PE, Potteiger JA, Hulver MW, Thyfault JP, Carper MJ, Lockwood RH. Effects of plyometric training and recovery on vertical jump performance and anaerobic power. The Journal of strength & conditioning research. 2003; 17(4):704-9. ##Vissing K, Brink M, Lønbro S, Sørensen H, Overgaard K, Danborg K, Mortensen J, Elstrøm O, Rosenhøj N, Ringgaard S, Andersen JL. Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2008; 22(6):1799-810. ##Cronin J, McNair PJ, Marshall RN. Velocity specificity. Combination training and sport specific tasks. Journal of Science and Medicine in Sport.2001; 4(2):168-78. ##Prentice, W.E. Rehabilitation techniques in sports medicine. 1999; WCB/McGraw-Hill Dubuque, IA, USA. 442-450. ##Kubo, K., T. Ishigaki, and T. Ikebukuro (2017).Effects of plyometric and isometric training on muscle and tendon stiffness in vivo. Physiological reports. 2017;5(15): 1-13##