بررسی تغییرات برخی ازشاخص های فیزیولوژیک، زمان ماندن در VO2max و میزان ادراک فشار کار در فعالیت های تداومی و تناوبی شدید در دوندگان استقامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،گروه تربیت بدنی،نیشابور،ایران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

سابقه و هدف: پیشرفت علمی در زمینه دو و میدانی این دیدگاه را برای دوندگان فراهم آورده است که برای رسیدن و ماندن در VO2max روش­های زیادی وجود دارد، بنابراین به نظر می­رسد که معرفی و کشف متغیرهای تعیین کننده راه کار مناسبی برای آنها باشد. هدف پژوهش، بررسی متغیرهای فیزیولوژیکی منتخب، زمان ماندن در VO2max (TVO2max) و میزان ادراک فشار کار (RPE) طی دویدن­های تداومی و تناوبی با شدت VVO2max (حداقل سرعتی که آزمودنی به VO2max می­رسد) بود.
روش­شناسی: 8 پسر دانشجوی دونده استقامتی با سن 92/2±5/25 سال، قد 98/4±62/174 سانتی­متر، وزن 34/7±5/69 کیلوگرم و توان هوازی 22/3±38/47 میلی­لیتر بر کیلوگرم در دقیقه در یک نوبت فعالیت تداومی و سه نوبت فعالیت تناوبی با نسبت فعالیت به استراحت 30 ثانیه به 15 ثانیه (IT1)، 60 ثانیه به 30 ثانیه (IT2) و120 ثانیه به 60 ثانیه (IT3) به صورت تصادفی شرکت کردند. نسبت تبادل تنفسی (RER)، ضربان قلب (HR)، اکسیژن مصرفی (VO2)، TVO2max و RPE هنگام فعالیت دویدن تحت بار کاری معین ثبت گردید. به منظور مقایسه تفاوت میانگین­ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه و از آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت میانگین­ها استفاده شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه تداومی (C) و گروه­های تناوبی در همه متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P2و TVO2max بین میانگین گروه­های تناوبی IT1 و IT3 تفاوت معناداری حاصل شد. این تفاوت معنادار در مورد متغیر RER بین گروه IT3 با گروه­های IT1 و IT2 و در مورد متغیر RPE بین میانگین همه گروه­ها به دست آمد (05/0Pبحث و نتیجه­گیری: این نتایج نشان داد که فعالیت­های تناوبی به ویژه فعالیت­های تناوبی کوتاه­تر، علاوه بر این که می­توانند RPE ورزشکار را کاهش دهند، به ورزشکار اجازه می­دهد تا مدت زمان بیشتری را در VO2max  نسبت به فعالیت تداومی و یا فعالیت­های تناوبی با وهله­های طولانی­تر، باقی مانده و به فعالیت بپردازد.

کلیدواژه‌ها


##Berg k, (2003), Endurance training and performance in runners: Research limitations and unanswered questions, Sports Med 33: 59 – 73.##Laursen PB, Jenkins, DG, (2002), The scientific basis for high-intensity interval training: optimizing training programmes and maximizing performance in highly trained endurance athletes. Sports Med, 32: 53 - 73.##Robinson DM, Robinson SM, Hume PA, Hopkins WG, (1991), Training intensity of elite male distance runners, Med& Scie Sports Exe, 23: 1078-1082.##Billat LV ,(2001), Interval training for performance: a scientific and empirical practice. Part I: aerobic interval training, Sports Med, 31: 13-31.##Billat VL, Slawinsky J, Bocquet V, Demarle A, Lafitte L, Chassaing P, (2000), Intermittent runs at the Velocity associated with maximal oxyygen uptake enables subjecs to remain at maximal oxygen uptake for a longer time than intense but submaximal runs, Europ J Appl Physio, 81: 188 - 196.##Bragada JA, Santos PJ, Maia JA, Colaco PJ, Lopes VP, Tiago M, (2010), longitudinal study in 3,000 m male runners: relationship between performance and selected physiological parameters, J Sports Sci& Med 9, 439-444.##Miyashita M, Burns S, F and Stensel D,J, (2006), Exercise and postprandial lipemia: effect of continuous compared with intermittent activity patterns, America J Clinic Nut, 83: 9-4.##Khaledi N, Gaeini A, Kordi M, Naeimi kia M, (2009), Relationship between speed onlactate turnover point and time in Vo2max during running with VVO2max in elite distance and middle distance runners, Olampic, 1:45,93-103, [Persian].##Saberi Y, Mirzaei B, Arazi H, (2010), Effect (different interval rest) different recovery times on performance (movement) bench press on trained students in continues periods, Journal Sport.pec ,11: 37-48, [Persian].##Dupont G, Blondel N, Berthoin S, (2003), Time spent at VO2max: a methodological issue. Int J Sports Med, 24: 291-297.##MacDougall, JD, Hicks AL, McDonald JR, McKelvie RS, Green HJ, Smith KM, (1998), Muscle performance and enzymatic adaptations to sprint interval training. J Appl Physio 84: 2138-2142.##Rozenek, Ralph, Funato, Kazuo, Kubo, Junjiro, Hoshikawa Masako, Matsuo, Akifumi, (2007), Physiological Response to interval training sessions at velocities associated with VO2max. J Stren and Cond Res, 21: 188 - 192.##Novo L, Santos, P, (2002), Prediction performance competitive runner 5000m/10000 com base no limiar aerobic -anaerobia. in: Investigate application in Atletismo. Editores: Santos P, Rodrigues dos Santos J. Publicacao da FCDEF-UP, 191-194.##Berthon P, Fellmann N, (2002), General review of methods for maximal aerobic velocity assessment at laboratory. Proposal for optimal conditions, J Sports Med and Phy&Fit, 42: 257- 266.##Vuorimaa T, Virlander R, Kurkilahti P, VasankariT, Hakkinen K, (2006), Acute changes in muscle activation and leg extension performance after  different  running exercises in elite long distance runners, Europ J Appl Physio, 96: 282-291.##Faude O, Kindermann W, Meyer T, (2009), Lactate threshold concepts: how valid are they?, Sports Med, 9: 469-490.##Vuorimaa, T, Vasankari, T, Rusko, H, (2000), Comparison of physiological strain and muscular performance of athletes during two intermittent exercises at the velocity associated with VO2max. Int J Sports Med, 21: 96-101.##Midgley W, Naughton R, (2006), Time at or near VO2max during continuous and intermittent running. J Sports Med& Physic Fit 46: 1-14.##Millet, G, P, Candau, R, Fattori, P, Bignet, F, Varray, A, (2003), VO2 responses to different intermittent runs at velocity associated with VO2max. Can J Appl Physil, 28:410-423.##Barstow TJ, (1994), characterization of VO2 kinetics during heavy exercise. Med Sci Sports Exerc, 26:1327-1334.##Babineau C, Leger L, (1997), Physiological response of 5/1 intermittent aerobic exercise and its relationship to 5 km endurance performance, Int J Sports Med, 18: 13-19.##Colaco P, (2002) Replace entre o laminar aerobic-anaerobic performance in competitors de corta-ato. Investigate application Atletismo. Editores: Santos P, Rodrigues dos Santos J, Public da FCDEF-UP, 119-125.##Harmer AR, McKenna MJ, Sutton JR, Snow RJ, Ruell PA, Booth J, (2000), Skeletal muscle metabolic and ionic adaptations during intense exercise following sprint training in humans. J Appl Phy, 89, 1793-1803.##Powers S, Howley E, (2001), Exercise Physiology, 4th ed. San Francisco, CA: McGraw-Hill.##Hill DW, Rowell AL, (1997), Responses to exercise at the velocity associated with VO2max. Med Sci Sports Exer. 29, 113-116.##Utter, A, Nieman, C, Dumke LC, McAnulty RS, (2007), Perceptual and motor skills. Missoula, 104(3-2): 1079-1085.##