مقایسه ویژگی‌های مورفولوژیکی و آناتومیکی پا در بسکتبالیست‌های با ناپایداری مزمن مچ پا و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد کرج

3 کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

کمیل دشتی رستمی، مراد باباخانی، یونس پرنیان،دکتر شهرام آهنجان
چکیده:
سابقه و هدف : ناپایداری مزمن مچ پا یکی از فراوان­ترین و آزاردهنده­ترین عوارض ناشی از اسپرین­های حاد مفصل مچ پا است. این آسیب به دو علت بالقوه ؛یعنی ناپایداری مکانیکی و ناپایداری عملکردی نسبت داده می شود که متاسفانه طیف کاملی از شرایط پاتولوژیکی منجر به ناپایداری مزمن مچ پا را منعکس نمی­کند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و آناتومیکی پا در بسکتبالیست­های با ناپایداری مزمن مچ پا و سالم است.
مواد و روش­ها: 40 بسکتبالیست در قالب دو گروه (20 بسکتبالیست با ناپایداری مزمن مچ پا و 20 بسکتبالیست بدون سابقه­ی آسیب مچ پا) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای مورد مطالعه ی این پژوهش پهنای قسمت قدامی پا، پهنای قسمت خلفی پا، طول پا و افت استخوان ناوی بودند که در بین آزمودنی­های دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش­نامه، مصاحبه و معاینه جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های t مستقل و تحلیل تشخیصی(discriminant analysis) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته­ها: مقایسه­ی متغیرها بین دو گروه، تفاوت  معناداری (05/ 0p در بررسی ترکیب متغیرها برای متمایز کردن دو گروه مشخص شد که مدل شامل چهار متغیر مستقل یا پیشبین تحقیق قادر نبود بطور معنادار دو گروه را از هم متمایز کند. نتایج طبقه بندی، نشان داد که این مدل 65% گروه سالم، 70% گروه ناپایداری مزمن مچ پا و 5/67% کل نمونه را به طور صحیح پیش بینی کرده است. همچنین متغیر پهنای قسمت قدامی پا بالاترین همبستگی(84/0) را با تابع تشخیصی داشت.
نتیجه­گیری: در کل پهنای قسمت قدامی پا به عنوان یک عامل خطرزا برای ناپایداری مزمن مچ پا در نظر گرفته شده که می تواند به طور معنادار در آسیب ناپایداری مزمن مچ پا نقش داشته باشد.
 
 

 

کلیدواژه‌ها


##Bruce D,Beynnon BD, Darlene F, Murphy, Denise M. 2002. Predictive Factors for Lateral Ankle Sprains:A Literature Review. Journal of Athletic Training. 37(4):376–380.## Arno Frigg, Roman Frigg, Beat Hintermann, Alexey Barg, VictorValderrabano. 2007. The biomechanical influence of tibio-talar containment on stability of the ankle joint. Knee Surg Sports TraumatolArthrosc.15(11):1355-62.## Meir Nyska, Gideon Mann. 2002. The Unstable Ankle.Human Kinetics.## Sheri Hale A, Jay Hertel. 2005. Reliability and Sensitivity of the Foot and Ankle Disability Index in Subjects With Chronic Ankle Instability. Journal of Athletic Training, 40(1):35–40.## Tropp H, Odenrick P, Gillquist J. 1985. Stabilometry recordings in functional and mechanical instability of the ankle joint.International Journal of Sports Medicine. 6:180–182.## Freeman M, Dean M, Hanham I. 1965.The etiology and prevention of functional instability of the foot. Journal of Bone Joint Surgery.47:678–685## Freeman M. 1965.Instability of the foot after injuries to the lateral ligament of the ankle. Journal of Bone Joint Surgery.47:669–677.## Wilkerson G, Nitz A. 1994. Dynamic ankle stability: mechanical and neuromuscular interrelationships. Journal of Sport Rehabilitation. 3:43–57.## Crevoisier Xavier. 2007.Chronic ankle instability: anatomy and biomechanical considerations. Journal of foot and ankle clinics. 14: 65-73## Khosrozadeh, Jahanbakhsh& et al. 2008. The Examination of Incidence andcauses of the Sports Injuries in Premier League Basketball Players. Journal of Sports Sciences, 8: 45-52   ##Milgrom C, Shlamkovitch N, Finestone A. 1991. Risk factors for lateral ankle sprain: a prospective study among military recruits. Foot &Ankle journal, 12:26–30.## Dahle L, Mueller M, Delitto A, Diamond J. 1991. Visual assessment of foot type and relationship of foot type to lower extremity injury. Journal ofOrthopaedic Sports Physical Therapy, 14:70–74.## Beynnon B, Renstro¨m P, Alosa D, Baumhauer J, Vacek P. 2001. Ankle ligament injury risk factors: a prospective study of college athletes. Journal of OrthopaedicResearch.19:213–220.## Barrett J, Tanji J, Drake C, Fuller D, Kawasaki R, Fenton R.1993. High versus low-top shoes for the prevention of ankle sprains in basketball players: a prospective randomized study. American Journal of Sports Medicine, 21:582–585.## Kerry M, Sandra J, Carrie L, Bruce M, David H. 2002. Chronic Ankle Instability Does Not Affect LowerExtremity Functional Performance. Journal of athletic training,37(4): 507–511.## Picciano A, Rowlands MWorrell T. 1993. Reliability of open and closed kinethic chain subtalar neutral positions and navicular drop test. Journal ofOrthopaedic Sports Physical therapy,18: 553 – 558.##  KellyJ .2004. Comparison of two static assessments of foot pronation in a sample withACL rupture and reconstruction and a matched control.Journal of American Physical Therapy Association. 28: 122-129.##