تاثیرهشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر برخی از علائم دیسمنوره اولیه دختران دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

دکتر مهوش نوربخش، دکتر عیدی علیجانی، دکتر مهدی کهندل
چکیده
مقدمه و هدف: دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک، یکی از متداول ترین شکایات و مشکلات بیماری های زنان در سراسر جهان در دختران جوان بشمار می آید. یافته های علمی بیان می کنند که تمرین و فعالیت جسمانی به طور مثبتی بر این مشکل تاثیر دارد. از این روی، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب فعالیت جسمانی بر علائم دیسمنوره اولیه دختران دانشجو است.
مواد و روش­ها: کلیه دانشجویان دختر مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که در کلاس های تربیت بدنی ثبت نام و بر اساس پرسشنامه مک گیل علائم دیسمنوره اولیه داشتند، در این تحقیق نیمه تجربی شرکت کردند (256=N). 50 نفر از آن ها که دارای دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید با میانگین سنی  35/2± 34/23 بودند به صورت تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (25نفر) و کنترل (25نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی در یک برنامه فعالیت جسمانی به مدت هشت هفته، هر هفته سه روز و هر روز 90 دقیقه شرکت کردند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر، نشان داد که اجرا و انجام فعالیت جسمانی منظم به طور معنی داری موجب کاهش نوع داروی مصرفی (05/0≥p)، تعداد داروی مصرفی (01/0≥p)، حجم خونریزی (002/0 ≥p)، میزان خونریزی (005/0≥p)، طول دوره درد  قاعدگی (001/0≥p)، شدت کل درد و درد فعلی (05/0≥ p  و01/0 ≥ p) به هنگام مقایسه نتایج گروه تجربی و کنترل و مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی شد.
نتیجه گیری: نتایج کلی این تحقیق دلالت بر این امر دارد که شرکت در برنامه های منظم فعالیت جسمانی احتمالا روش دیگری برای کاهش و مقابله با اثرات تخریبی علائم دیسمنوره اولیه در دختران جوان است.
 
 

 

کلیدواژه‌ها


##Onur O, Gumus I, Derbent A, Kaygusuz I, Simvali S, Urun E, Yildirim M, Gok K, Cakirbay H. 2012. Impact of home-based exercise on quality of life of women with primary dysmenorrheal. South African Journal of Obstetrics and Gynecology. 18(1): 15-18.##Warren MP, Rebecca JL.     1999. What is the effect of exercise on primary dysmenorrheal? Singapore Medical Journal. 33: 227. ##Harel Z. 2006. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: etiology and management" Journal of Pediatric Adolescent  Gynecology.19: 363-371.##Chantler I, Mitchell D, Fuller A. 2008. The effect of three cyclo-oxygenase inhibitorson intensity of primary dysmenorrhoeic pain. Clinical Journal of Pain. 24: 39-44.##Dawood M, Yusoff. 2006. Primary dysmenorrhea: Advances in pathogenesis and management .Journal of Obstetrics and Gynecology. 108(2): 428-441.##EL-Gilany, Badawi AH.K, EL-Fedawy S.2005. Epidemiology of dysmenorrheal among adolescent’s students in Mansoura, Egypt. East Mediterranean Health Journal. 11:155-163.##Banikarim C, Chacko MR, Kelder SH. 2000. Prevalence and impact of dysmenorrheal on Hispanic female adolescents. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 154: 1226-1229.## Salehi F, Marefati H,  Mehrabian H, Sharifi H. 2012. Effect of Pilates exercise on primary dysmenorrhea. Journal of Research in Rehabilitation Science. 18(2):1-6.## Diaz A, Lauf MR, Breech LL.2006. Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. Pediatrics. 118(5): 2245-50.## Burnett  M.A, Antao V, Black A, Feldman F, Grenville A, Lea R, Lefebvre G, Pinsonneault G, Robert M. 2005. Prevalence of primary dysmenorrheal in Canada. Journal of Obstetrics and Gynecology. 27: 765-770.## Shavandi N, Taghian F, Soltani V. 2009. The effect of isometric on primary dysmenorrhea. Arak Medical University Journal (AMUJ). 13(1): 71-77.## Alaettin U, Unal A, Mustafa T. 2010. To determine the correlates and the prevalence of dysmenorrhea in a group of women, Pakistan Journal of Medical Science. 26 (2): 335-340.##Hong-Gui Z, Zheng-Wei Y, Students Group. 2010. Prevalence of dysmenorrhea in female students in a Chinese university: a prospective study. Health. 2(4): 311-314.##Ortiz MI, Rangel-Flores E, Carrillo-Alarcón L.C,  Veras-Godoy HA. 2009. Prevalence and impact of primary dysmenorrhea among Mexican high school students.  International Journal of Gynaecology Obstetrics. 107(3): 240-3. ## Thirza I.J, Hillen Shannon L, Grbavac Philippa J, Judith J, Straton AY, Keogh J.MF. (1999)." Primary dysmenorrhea in young Western Australian women: Prevalence, Impact, and knowledge of treatment". Journal of Adolescent Health. 25(1): 40-45.##Davis A.R, Westhoff CL. 2001. Primary dysmenorrheal in adolescent girls and treatment with oral contraceptives. Journal of Pediatric Adolescence Gynecology. 14(1): 3-8.##Houston A.M, Abraham A, Huang Z, D’Angelo LG. 2006. Knowledge, attitudes, and consequences of menstrual health in urban adolescent females. Journal of Pediatrics Adolescence Gynecology. 19: 271-275.##Lee L.K, Chen P.C, Lee K.K, Kaur J. 2006. Menstruation among adolescent girls in Malaysia: a cross- sectional school survey. Singapore Medicine Journal. 47: 869-874.##Sharma M, Gupta S. 2003. Menstrual pattern and abnormalities in high school girls of Dhahran: a cross sectional study in two boarding schools. Nepal Medical College Journal. 5: 34-36. ##Tonini G. 2002. Dysmenorrhea, endometriosis and premenstrual syndrome. Minerva Pediatric. 54: 525-538.##Fugh- Berman A, Kronenberg F. 2003. Complementary and alternative medicine (CAM) in reproductive- age women. A review of randomized controlled trials. Reproductive Toxicology. 17(2): 137-152.##.  Iorno V, Burani R, Bianchini B, Minelli E, Martinelli F, Ciatto C. 2008.Acupuncture treatment of dysmenorrhea resistant to conventional medical treatment. Creative Commons Attribution Non-Commercial License . Evidence- Based complementary and alternative Medicine. 5(2): 227-230.##Smith C. A, Crowther Caroline A, Petrucco O, Beily J, Dent H. 2010.  Acupuncture to treat primary dysmenorrhea in women. A randomized Controlled Trial. Evidence-based complementary and alternative medicine: 28-38. ##Abbaspour Z, Rostami M, Najjar SH. 2006. The effect of exercise on primary dysmenorrheal. Journal of Research Health Science. 6 (1):26-31. ##Shahrjerdi  Sh, Sheikh Hoseini R. 2010. The effect of 8 weeks stretching exercise on primary dysmenorrheal in 15-17 aged high school student’s girls in Arak. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 11 (4): 84-92. ##Izzo A, Labriola D. (1991)." Dysmenorrhea and sports activities in adolescents". Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology. 18(2):109-16.##Helalizadeh M, Kordi MR. 2007. The comparison of physical and mental health of first and last semester of female students of Tehran University. Journal of Applied Exercise Physiology (Journal of Sport Science), Mazandaran University. (6): 1-5.##Melzack, R. 1987. The short form Mc Gill Pain Questionnaire, Pain. 30 (2): 191-7.##Kermanshahi S, Hosseinzadeh S.H., Alhani F. 2009. The effect of the group counseling program on the status of primary dysmenorrhea, dietary condition and exercise in Shahreyar girl’s high school. Zanjan Medical University Journal. 16(65):49-60.##Blakey H, Chisholm C, Dear F, Harris B, Hartwell R, Daley A. 2010. Is exercise associated with primary dysmenorrhoea in young women? BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynecology. 117: 222-224. ##Daley AJ. (2008)." Exercise and primary dysmenorrhea: a comprehensive and critical review of the literature". Sport Medicine. 38(8): 659-70.##