اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

عاطفه محمدی،  دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر الهه طالبی گرکانی،  سارا نصیری سمنانی
 
سابقه و هدف: ابستاتین، نوعی پپتید مترشحه از معده است و نقش مهمی در تعادل انرژی، کنترل وزن و دریافت غذا ایفا می­کند. هدف از  اجرای این پژوهش بررسی  اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح  استراحتی ابستاتین پلاسما  در موش­های صحرایی  نر­ نژاد  ویستار است.
مواد و روش­ها: برای این منظور 30 سر موش نر 8 هفته­ای نژاد ویستار با میانگین وزن 10±180 گرم خریداری شد و به طور تصادفی در سه گروه (کنترل، شم و تمرین 90 دقیقه ) بعد از 4 هفته قرار گرفتند. گروه تمرینی 5 روز در هفته ، برای 8 هفته با سرعت 20 متر بر ثانیه دویدند. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از 4 ساعت ناشتایی، موش­ها بیهوش شدند و نمونه­­گیری انجام گردید و سطوح پلاسمایی ابستاتین، گلوکز و غلظت گلیکوژن و ATP کبد اندازه گیری شد. داده­ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که سطوح استراحتی ابستاتین پلاسمایی در گروه شم در مقایسه با گروه­های کنترل و تمرین به طور معناداری بالاتر است (05/0< P). تغییر معناداری در سطوح گلوکز پلاسمایی و گلیکوژن و ATP  بافت کبدی دیده نشد.
نتیجه­گیری: نتیجه این تحقیق از نقش ابستاتین در تعادل و هموستاز انرژی حمایت می­کند. به طوری که احتمالا˝تمرین باعث کاهش سطح ذخایر انرژی بافت کبد می­شود و در پاسخ به کمبود انرژی، ترشح ابستاتین افزایش می­یابد و منابع از دست رفته انرژی را تامین و تعادل انرژی را مجددا˝برقرار می­نماید.  بنابراین به نظر می­رسد مدت تمرین یکی از پارامتر­های مهم در افزایش مقدار ابستاتین در پاسخ به تمرین ورزشی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


##Ariyasu H, Takaya K, Tagami T,  Ogawa  Y,  Hosoda  K,  Akamizu T, et al. 2001. Stomach is a major source of circulating ghrelin, and feeding state determines plasma ghrelin- like immunoreactivity levels in human. J Clin Endocrinol Metab; 86(10): 4753-8.## Broglio F, Arvart E, Bense A, Gottero C, Muccioli G, Papotti M, et al. 2001. Ghrelin, a natural GH secretagogue produced by the stomach, induces hyperglycemia and reduce insulin secretion in human. J Clin Endocrinol Metab; 86:5083-6.## Broglio F, Bense A, Gastiglioni C, Gottero C,Prodam F, Destefanis S, et al. 2003. the endocrine response to ghrelin as a function of gender in human in young and elderly subjects.J Clin Endocrinol Metab; 88:1537-42.## Dall R, Kanaly J, Hansen TK, Moller N, Christiansen JS, Hosoda H,et al .2002. Plasma ghrelin levels during exercise in healthy subjects and in growth hormone-deficient patients. Eur J Endocrinol; 47:65-70.## Data Y, Nakazato M, Hashiguchi S, Dezaki K, Mondal MS, Hosoda H, et al .2002.Ghrelin is present in pancreatic alpha-cells of human and rat stimulates insulin secretion. Diabetes;51:124-9.## Dohom GL, Newsholme EA.1983. Metabolic control of hepatic gluconeogenesis during exercise. Biochem J; 212:633-9.## Wynne K, Stanley S, McGowan B, Bloom S. 2005. Appetite control. Journal of Endocrinology; 184, 291-318. ## Zhang JV, Ren PG, Avsian-Kretchmer O, et al. 2005.   Obestatin, a peptide encoded by the ghrelin gene, opposes ghrelin's effects on food intake. Science; 310(5750):996-9## Fontenot E, DeVente JE. 2007.Seidel ERObestatin and ghrelin in obese and in pregnant women. Peptides; 28(10):1937-44.## Ebal E, Cavalie H, Michaux O, Lac G. 2007. Effect of a moderate exercise on the regulatory hormones of food intake in rats. Appetite ; 49(2):521-4.## Foster-Schubert  KE, McTiernan A, Frayo RS, Schwartz RS, Rajan KB, Yasui Y, et al. 2005. Human plasma levels increase during a one-year exercise program. J Clin  Endocrinol Metab; 90(2):820-825.## Zamrazilová H, Hainer V, Sedlácková D .2008. Plasma obestatin levels in normal weight, obese and anorectic women. Physiol Res; 57:S49-55.## Guo ZF, Zheng X, Qin YW, Hu JQ, Chen SP, Zhang Z. 2007. Circulating preprandial ghrelin to obestatin ratio increased in human obesity. J Clin Endocrinol  Metab; 92(5):1875–80.## Vicennati V, Genghini  S,  DeIasio R, Pasqui F, Pagotto U, Pasquali R. 2007. Circulating obestatin levels and the ghrelin/obestatin ratioin obese  women.  Eur J Endocrinol; 157(3):295–301.## Ghanbari-Niaki A, Jafari A, Abednazari H, Nikbakht H.2008. Treadmill exercise reduces obestatin concentrations in rat fundus and small intestine. Biochem Biophys Res Commun; 8:372(4):741-745.## Ghanbari-Niaki A, Manshouri M, Kraemer RR, Shemshaki A. 2008. Time course alterations of plasma obestatin and growth hormone levels in response to short-term anaerobic exercise training in college women. Appl Physiol Nutr Metab; 33(6):1246-1249## Ghanbari-Niaki A, Saghebjoo M, Ahbarizadeh F,  Hedayati M and Rajabi H .2007. A single circuit resistance exercise has no effect on plasma obestatin levels in female college students. Peptides; 29(3):487-90 ## Zizzari P, Longchamps R, Epelbaum J, Bluet-Pajot MT. 2007.Obestatin partially effects ghrelin stimulation of food intake and GH secretion in rodents. Endocrinology; 148(4):1648–53.## Wang C, chen, Wang Ry. 2008. Influence of short and long-term treadmill exercise on levels of ghrelin, obestatin and NpY in plasma and brain extraction of obese rats, Endocrine; 33(1):77-83.## Ghanbari-Niaki A, Bergeron R, Latour MG, Lavoie JM.1999. Effect of physical exercise on liver ATP levels in fasted and phosphate injected rats. Arch Physiol Biochem; 107(5):393-402.## Reinehr T,Sousa G ,Roth CL. 2007.Obestatin and ghrelin levels in obese children and adolescents before and after lacking the Gprotein-coupled receptor GPR39 .Endocrinology; 148:501–6## Ghanbari-Niaki A, Désy F, Lavoie JM.1999. Effects of  phosphate injection on metabolic and hormonal responses to exercise in fructose-injected rats. Physiol Behav; 67(5):747-52.##